Нормативни и правни акти

373 kB Oдлука о комуналном реду на подручју општине Рудо 1 MB Извјештај о имплементацији стратегије интегрисаног развоја општине Рудо за 2018.годину 291 kB Одлука о безбедности саобраћаја на подручју општине Рудо 430 kB Одлука о висини накнаде за заузимање јавних површина на подручју општине Рудо 346 kB Одлука о висини накнаде за технички преглед објекета 167 kB Одлука о водоводима 468 kB Одлука о гробљима и погребној дјелатности 142 kB Одлука о давању у закуп пословног простора 338 kB Одлука о додјели новчане помоћи родитељима за новорођену дјецу 505 kB Одлука о додјели студентских стипендија са измјенама 418 kB Одлука о држању и заштити домаћих животиња 349 kB Одлука о комуналној накнади 427 kB Одлука о критеријумима, висини и начину обрачуна накнаде за израду локацијских услова 92 kB Одлука о називу улица, установа и трга у Рудом 414 kB Одлука о накнади штете са измјенама 148 kB Одлука о о условима за одобравање кредита из средстава буџета општине Рудо 463 kB Одлука о образовању мјесних заједница са измјенама 448 kB Одлука о одобравању плана имплементације 2019-2021 89 kB Одлука о одређивању радног времена трговинским и занатско предузетничким радњама 578 kB Одлука о општинским административним таксама 1 MB Одлука о подстицајима за развој пољопривредне производње за 2020. годину 98 kB Одлука о поступку, условима и начину одређивања висине закупа привремено додјељеног грађевинског земљишта у државној својини 125 kB Одлука о репрограму кредита за подстицај економског развоја 348 kB Одлука о субвенцијама трошкова за легализацију бесправно изграђених објеката 112 kB Одлука о техничким параметрима за изградњу објеката за које није потребно прибављање грађевинске дозволе 88 kB Одлука о усвајању просторног плана општине Рудо 74 kB Одлука о усвајању Стратегије комуникације 562 kB Одлукао прихватању Споразума између Скупштине општине, Начелника општине и невладиних/ непрофитних организација општине Рудо 390 kB План имплементације Стратегије и индикативни финансијски оквир 2019-2021 876 kB Пословник о раду Скупштине општине Рудо 516 kB Протокол о поступању и сарадњи надлежних субјеката на заштити жртава насиља у породици и родно базираног насиља 1 MB Протокол општине Рудо о поступању у случајевима насиља над женама и у породици 1 MB Статут Општине Рудо 2 MB Стратегија развоја општине Рудо 2018 - 2027
Next »Page 1 of « Prev