Програм рада

На основу члана 136. Пословника Скупштине општине Рудо (“Службени гласник општине Рудо“, број: 6/17), Скупштина општине Рудо на својој сједници  одржаној дана 18.12. 2017. године,  доноси

bng1

П  Р  О  Г  Р  А  М     Р  А  Д  А

Скупштине  општине  Рудо  за  2018. годину

Програм рада Скупштине општине Рудо за 2018. годину утврђујe садржај питања  која ће Скупштина општине Рудо разматрати, начин и рокове разматрања истих, као и обрађиваче, односно предлагаче материјала о којима ће се расправљати.

Радна тијела Скупштине ће, у складу са овим програмом и својим надлежностима, разматрати материјале припремљене за Скупштину, о чему ће у оквиру свог домена давати мишљења, подносити приједлоге и одговарајуће извјештаје.

Програм рада Скупштине општине за 2018. годину је дефинисан на кварталном нивоу и он је основа за благовремено и редовно планирање сједница Скупштине и њених радних тијела.

ПРВИ КВАРТАЛ

 1. Извјештај о раду Начелника општине Рудо у 2017. годину,

ОБРАЂИВАЧ:Начелник општине

 1. Извјештај о провођењу Програма цивилне заштите за 2017. годину и Програм рада за 2018. год,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 1. План рада и Финансијски план ЈЗУ ДЗ„Др Стојана и Љубица“ Рудо и Програм мјера на заштити здравља становништва у општини Рудо за 2018. годину,

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 2018. годину,

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план Јавне установе за туризам и спорт Рудо за 2018.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа за туризам и спорт Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо за 201годину,

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план КП „Услуга“ а.д. Рудо за 2018. годину,

ОБРАЂИВАЧ:КП „Услуга“ а.д. Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план ЈП Информативни центар. Рудо за 2018. годину,

ОБРАЂИВАЧ:ЈП Информативни центар Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2018. годину,

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо

 1. Приједлог Одлуке о висини стопе за обрачун пореза на непокретности,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности непокретности на подручју општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Информација о стипендирању студената у 2017/2018 школској години,

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за додјелу студентских стипендија

 1. Приједлог Програма обављања комуналних дјелатности за 2018. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Програм уписа образовних профила у СШЦ Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Средњошколски центар Рудо

 1. Приједлог Одлуке о утврђивању базне цијене за обрачун трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручју општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Приједлог Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени стамбеног простора,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Извјештај о раду Мјесних заједница за 2017. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности и Савјети Мјесних заједница

 1. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Рудо за 2017. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Извјештај о извршењу Програма коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената  за 2017.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Извјештај о извршењу Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2017.г,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Извјештај о извршењу Програма коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2017.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Извјештај о извршењу Плана утрошка намјенских средстава за 2017.годину остварених по основу Закона о заштити од пожара,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо

 1. Информација о раду инспекцијских служби у 2017. години,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Извјештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2017. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције

 1. Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција за 2018.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Информација о раду Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Пољопривредна задруга „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо

 1. Извјештај о раду буџетских корисника за 2017. годину и Информација о раду и утрошку средстава од буџетских корисника који се дјелимично финансирају из буџета општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређ. и инсп. послове и сами корисници

 1. Информација о раду удружења грађана и њиховом материјалном положају и Извјештај о утрошку средстава из буџета СО-е Рудо одобрених удружењима грађана у 2017.години,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређ.и инсп. послове и удружења грађана

 1. Приједлог Одлуке о финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Рудо за 2018.г,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

ДРУГИ КВАРТАЛ

 1. Информација о извршењу буџета за период 01.- 31.03.2018.године,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о обављању комуналне дјелатности и стању комуналне инфраструктуре, школских установа и спортских терена у општини Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о стању услужно-производних и трговинских радњи на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о стању у области Центра за социјални рад Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад Рудо

 1. Информација о Плану рада шумског газдинства „Панос“Вишеград за 2018.годину и стању шума на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ:Шумско газдинство „Панос“ Вишеград

 1. Информација о раду Пореске управе – Подручна јединица Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Пореска управа РС – Подручна јединица Рудо

 1. Информација о стању у области пољопривреде на територији општине Рудо са приједлогом мјера за унапређење пољопривредне производње, сточарства и производње јагодичастог воћа,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о раду Ветеринарске службе на територији општине Рудо, и здравственом и бројном стању сточног фонда,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове и   правно лице регистровано за послове ветеринарска заштите

 1. Информација о раду градске зелене пијаце и промету пољопривредних производа на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о стању у области спорта, физичке културе, опште културно-просвјетне дјелатности и информисања на подручју општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Информација о снабдјевености и квалитету воде за пиће на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о снабдјевености електричном енергијом и стање електричне мреже на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: „Електродистрибуција“ Пале-Радна јединица Рудо

 1. Информација о техничко-материјалном стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и против-пожарне заштите на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Рудо

 1. Информација о заштити животне средине, стању зелених површина,паркова и депонија за смеће,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о реализацији одлука и закључака Скупштине општине у протеклом периоду,

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине Рудо

 1. Извјештај о извршењу буџета за период 01.-30.06.2018. године,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Извјештај о шестомјесечном пословању корисника буџетских средстава,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређ. и инсп. послове и сами корисници

 1. Информација о стању саобраћаја и путних комуникација на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о стању безбједности на територији општине Рудо у 2017.години,

ОБРАЂИВАЧ:Полицијска станица Рудо

 1. Усвајање стратегије развоја општине Рудо 2018-2027

ОБРАЂИВАЧ: Општински развојни тим

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

ТРЕЋИ КВАРТАЛ

 1. Информација о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.-30.09.2018.године,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о рјешавању управних предмета,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Информација о спровођењу законских и других прописа из области заштите бораца, РВИ и породица погинулих бораца,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, подр. јединица Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове – Подручна јединица Рудо

 1. Информација о упису ученика школској 2018/201 години,

ОБРАЂИВАЧ: СШЦ Рудо и основне школе

 1. Извјештај о реализацији Програма зимског одржавања путева на подручју општине Рудо, ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове
 2. Информација о стању у области туризма са приједлогом мјера за унапређење туристичке понуде у општини Рудо

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове и

Јавна  установа за туризам и спорт Рудо

ЧТВРТИ КВАРТАЛ

 1. Приједлог Одлуке о Нацрту буџета општине Рудо за 2019. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Информација о стању у области поштанског саобраћаја,

ОБРАЂИВАЧ: Поште РС – Радна јединица Фоча.

 1. Информација о стању у области ловстава на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Ловачко удружење „Варда“ Рудо.

 1. Информација о стању у области риболова на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Удружење рибара „Језеро“ Рудо.

 1. Информација о стању запослености на територији општине Рудо и приједлог мјера за стварање повољнијег амбијента за нова запошљавања младих,

ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање РС- Биро Рудо и

Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Рудо за 2019. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Рудо за 2019.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Програма коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2019.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2019.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Програма коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2019.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Плана утрошка намјенских средстава за 2019.годину остварених по основу Закона о заштити од пожара,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Плана утрошка средстава за 2019.годину остварених од концесионе накнаде,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Рудо,

БРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Приједлог Програма рада Скупштине општине Рудо за 2019. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Предсједник Скупштине и секретар Скупштине

ПРЕДЛАГАЧ:Предсједник Скупштине

 1. Програм рада Начелника општине Рудо за 2019. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Одлуке о подстицајима у пољопривреди за 2019.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Програм рада мјесних заједница за 2019. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Информација о реализацији одлука и закључака Скупштине општине Рудо у протеклом периоду,

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине

 

Поред напријед наведеног, Скупштина општине  ће  разматрати и друга питања по захтјеву предлагача овлаштених Пословником, и одлучивати о другим питањима у складу  са  законским прописима  и  Статутом општине Рудо.

Обавезују се носиоци стручне обраде и предлагачи да благовремено израде и доставе одговарајући материјал и друге акте Скупштини општине – Стручној служби у предвиђеним роковима а најкасније 10 дана прије одржавања сједнице Скупштине. Стручна служба ће благовремено обавјестити обрађиваче о терминима одржавања сједница Скупштине општине. Материјал се доставља Стручној служби Скупштине општине у остављеном року, умножен у 26 примјерака.

Стручни обрађивачи и предлагачи материјала дужни су да материјале припремају у форми предвиђеној за одређену врсту материјала и да у њима износе објективно стање и чињенице са јасним и конкретним приједлозима мјера и закључака.

О спровођењу овог Програма стараће се предсједник Скупштине заједно са Колегијумом Скупштине, који су овлаштени да у складу са Пословником одреде термине одржавања сједница Скупштине, а уколико се укаже потреба, могу помјерати рокове разматрања појединих питања дефинисаних овим Програмом.

 

Број:01-022-83/17

Датум:18. децембар 2017.године

 

 

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Скупштине општине Рудо

Саша Дробњаковић,дипл.ецц.с.р.