Програм рада

На основу члана 58. Пословника Скупштине општине Рудо (“Службени гласник општине Рудо“, број: 3/13 и 5/14), Скупштина општине Рудо на својој сједници  одржаној дана 27.12. 2016. године,  доноси

bng1

ПРОГРАМ РАДА

Скупштине општине Рудо за 2017. годину

Програм рада Скупштине општине Рудо за 2017. годину утврђујe садржај питања  која ће Скупштина општине Рудо разматрати, начин и рокове разматрања истих, као и обрађиваче, односно предлагаче материјала о којима ће се расправљати.

Радна тијела Скупштине ће, у складу са овим програмом и својим надлежностима, разматрати материјале припремљене за Скупштину, о чему ће у оквиру свог домена давати мишљења, подносити приједлоге и одговарајуће извјештаје.

Програм рада Скупштине општине за 2017. годину је дефинисан на кварталном нивоу и он је основа за благовремено и редовно планирање сједница Скупштине и њених радних тијела.

ПРВИ КВАРТАЛ

 1. Извјештај о раду Начелника општине Рудо у 2016. годину,

ОБРАЂИВАЧ:Начелник општине

 1. Извјештај о провођењу Програма цивилне заштите за 2016. годину и Програм рада за 2017. год,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 1. План рада и Финансијски план ЈЗУ ДЗ„Др Стојана и Љубица“ Рудо и Програм мјера на заштити здравља становништва у општини Рудо за 2017. годину,

ОБРАЂИВАЧ: ЈЗУ ДЗ „Др Стојана и Љубица“ Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план ЈУ Центар за социјални рад Рудо за 2017. годину,

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Центар за социјални рад Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план Јавне установе за туризам и спорт Рудо за 2017.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Јавна установа за туризам и спорт Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо за 2017одину,

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ Народна библиотека „Просвјета“ Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план КП „Услуга“ а.д. Рудо за 2017. годину,

ОБРАЂИВАЧ:КП „Услуга“ а.д. Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план ЈП Информативни центар. Рудо за 2017. годину,

ОБРАЂИВАЧ:ЈП Информативни центар Рудо

 1. Програм рада и Финансијски план ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо за 2017. годину,

ОБРАЂИВАЧ: ЈУ ЦКПД „Просвјета“ Рудо

 1. Информација о стипендирању студената у 2016/2017 школској години,

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за додјелу студентских стипендија

 1. Приједлог Програма обављања комуналних дјелатности за 2017. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Програм уписа образовних профила у СШЦ Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Средњошколски центар Рудо

 1. Приједлог Одлуке о утврђивању базне цијене за обрачун трошкова уређења градског грађевинског земљишта на подручју општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Приједлог Одлуке о просјечној коначној грађевинској цијени стамбеног простора,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Извјештај о раду Мјесних заједница за 2016. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности и Савјети Мјесних заједница

 1. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Рудо за 2016. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Информација о раду инспекцијских служби у 2016. години,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Извјештај о извршењу Плана капиталних инвестиција за 2016. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције

 1. Приједлог Одлуке о усвајању Плана капиталних инвестиција за 2017.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Комисија за капиталне инвестиције

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Информација о раду Пољопривредне задруге „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Пољопривредна задруга „Увац-Рудо“ са п.о. Рудо

 1. Извјештај о раду буџетских корисника за 2016. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређ. и инсп. послове и сами корисници

 1. Информација о раду удружења грађана и њиховом материјалном положају и Извјештај о утрошку средстава из буџета СО-е Рудо одобрених удружењима грађана у 2016.години,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређ.и инсп. послове и удружења грађана

 1. Приједлог Одлуке о финансирању пројеката удружења грађана из буџета општине Рудо за 2017.г,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 

ДРУГИ КВАРТАЛ

 1. Информација о извршењу буџета за период 01.- 31.03.2017.године,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о обављању комуналне дјелатности и стању комуналне инфраструктуре, школских установа и спортских терена у општини Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о стању и раду предузећа и услужно-производних и трговинских радњи на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о стању у области Центра за социјални рад Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Центар за социјални рад Рудо

 1. Информација о Плану рада шумског газдинства „Панос“Вишеград за 2017.годину и стању шума на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ:Шумско газдинство „Панос“ Вишеград

 1. Информација о раду Пореске управе – Подручна јединица Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Пореска управа РС – Подручна јединица Рудо

 1. Информација о стању у области пољопривреде на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о раду Ветеринарске службе на територији општине Рудо, и здравственом и бројном стању сточног фонда,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове и   правно лице регистровано за послове ветеринарска заштите

 1. Информација о раду градске зелене пијаце и промету пољопривредних производа и стоке на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о стању у области спорта, физичке културе, опште културно-просвјетне дјелатности и информисања на подручју општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Информација о снабдјевености и квалитету воде за пиће на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о снабдјевености електричном енергијом и стање електричне мреже на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: „Електродистрибуција“ Пале-Радна јединица Рудо

 1. Информација о техничко-материјалном стању и опремљености Ватрогасног друштва Рудо и против-пожарне заштите на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Ватрогасно друштво Рудо

 1. Информација о заштити животне средине, стању зелених површина,паркова и депонија за смеће,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о реализацији одлука и закључака Скупштине општине у протеклом периоду,

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине Рудо

 1. Извјештај о извршењу буџета за период 01.-30.06.2017. године,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Извјештај о шестомјесечном пословању корисника буџетских средстава,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређ. и инсп. послове и сами корисници

 1. Информација о стању саобраћаја и путних комуникација на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о јавном реду и миру на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ:Полицијска станица Рудо

 

ТРЕЋИ КВАРТАЛ

 1. Информација о извршењу буџета општине Рудо за период 01.01.-30.09.2017.године,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 1. Информација о рјешавању управних предмета,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Информација о спровођењу законских и других прописа из области заштите бораца, РВИ и породица погинулих бораца,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Информација о раду Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, подр. јединица Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове – Подручна јединица Рудо

 1. Информација о упису ученика школској 2017/201 години,

ОБРАЂИВАЧ: СШЦ Рудо и основне школе

 1. Извјештај о реализацији Програма зимског одржавања путева на подручју општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

 

ЧТВРТИ КВАРТАЛ

 1. Приједлог Одлуке о Нацрту буџета општине Рудо за 2018. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Информација о стању у области поштанског саобраћаја,

ОБРАЂИВАЧ: Поште РС – Радна јединица Фоча.

 1. Информација о стању у области ловстава на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Ловачко удружење „Варда“ Рудо.

 1. Информација о стању у области риболова на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Удружење рибара „Језеро“ Рудо.

 1. Информација о стању запослености на територији општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Завод за запошљавање РС- Биро Рудо

 1. Приједлог Одлуке о усвајању буџета општине Рудо за 2018. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Одлуке о извршењу буџета општине Рудо за 2018.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Програма коришћења средстава накнаде од продаје шумских дрвних сортимената за 2018.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Програма коришћења средстава остварених по основу Закона о накнадама за коришћење природних ресурса у сврху производње електричне енергије за 2018.год,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Програма коришћења средстава посебних намјена од водних накнада за 2018.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Плана утрошка намјенских средстава за 2018.годину остварених по основу Закона о заштити од пожара,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и Ватрогасно друштво Рудо

ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Програма одржавања локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Рудо,

БРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Приједлог Програма рада Скупштине општине Рудо за 2018. Годину,

ОБРАЂИВАЧ: Предсједник Скупштине и секретар Скупштине

ПРЕДЛАГАЧ:Предсједник Скупштине

 1. Програм рада Начелника општине Рудо за 2018. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Начелник општине

 1. Приједлог Одлуке о подстицајима у пољопривреди за 2018.годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Приједлог Одлуке о висини стопе за обрачун пореза на непокретности,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Приједлог Одлуке о утврђивању вриједности непокретности на подручју општине Рудо,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за привреду и финансије, просторно уређење и инспекцијске послове

ПРЕДЛАГАЧ:Начелник општине

 1. Програм рада мјесних заједница за 2018. годину,

ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности

 1. Информација о реализацији одлука и закључака Скупштине општине Рудо у протеклом периоду,

ОБРАЂИВАЧ: Стручна служба Скупштине општине

 

Поред напријед наведеног, Скупштина општине  ће  разматрати и друга питања по захтјеву предлагача овлаштених Пословником, и одлучивати о другим питањима у складу  са  законским прописима  и  Статутом општине Рудо.

Обавезују се носиоци стручне обраде и предлагачи да благовремено израде и доставе одговарајући материјал и друге акте Скупштини општине – Стручној служби у предвиђеним роковима а најкасније 10 дана прије одржавања сједнице Скупштине. Стручна служба ће благовремено обавјестити обрађиваче о терминима одржавања сједница Скупштине општине. Материјал се доставља Стручној служби Скупштине општине у остављеном року, умножен у 26 примјерака.

Стручни обрађивачи и предлагачи материјала дужни су да материјале припремају у форми предвиђеној за одређену врсту материјала и да у њима износе објективно стање и чињенице са јасним и конкретним приједлозима мјера и закључака.

О спровођењу овог Програма стараће се предсједник Скупштине заједно са Колегијумом Скупштине, који су овлаштени да у складу са Пословником одреде термине одржавања сједница Скупштине, а уколико се укаже потреба, могу помјерати рокове разматрања појединих питања дефинисаних овим Програмом.

 

Број:01-022-80/16

Датум:27. децембар 2016.године

                                                     ПРЕДСЈЕДНИК

Скупштине општине Рудо

Саша Дробњаковић,дипл.ецц.с.р.