Јавни позив – Продаја акција државног капитала у А.Д. „Нови аутодијелови“ Рудо

На основу члана 3, 5. и 16. Правила тендерске продаје („Службени гласник Републике Српске“, број: 32/13) Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука, као овлашћени продавац, објављује:

 

Ј А В Н И   П О З И В

за учешће на тендеру под ознаком: IRB-T-10/1

ради продаје акција државног капитала у

Акционарском друштву за производњу дијелова и прибора

за моторна возила

„НОВИ АУТОДИЈЕЛОВИ“ Рудо 

 

  1. Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука (у даљем тексту: Инвестиционо-развојна банка) на основу Одлуке, број: 02-348-1/13 од 10.09.2013. године, нуди на продају 2.839.479 акција државног капитала из портфеља Акцијског фонда Републике Српске у Акционарском друштву за производњу дијелова и прибора за моторна возила „Нови аутодијелови“ Рудо (у даљем тексту: Друштво), што износи 100% основног капитала  у Друштву.
  2. Подаци о Друштву:

Назив: Акционарско друштво за производњу дијелова и прибора за моторна возила „Нови аутодијелови“, Рудо.

Сједиште: Рудо, Република Српска; Босна и Херцеговина.

Адреса: Индустријска бб.

Матични број: 11067948.

Претежна дјелатност: 34.300 – Производња дијелова за моторна возила.

Ознака хартије од вриједности Друштва: NADR-R-A

  1. Информациони меморандум Друштва и остале информације везане за учешће на тендеру, садржани су у тендерској документацији и биће доступни свим заинтересованим лицима након потписивања документа„Потврда интереса и изјава о повјерљивости“, као и уплате накнаде за тендерску документацију (у даљем тексту: накнада) од 200,00 (словима: двијестотине) KM.

 

Накнада се уплаћује на рачуне Инвестиционо-развојне банке, код:

Нова Банка АД Бања Лука,

Рачун број: 5550070021778212 (за уплате у КМ)

или на девизни рачун:

Нова Банка АД Бања Лука, SWIFT: NOBIBA22

Рачун број: BA395551101000276573

Коресподентна банка, SWIFT: DEUTDEFFXXX Deutsche bank AG Frankfurt am Main,

Germany

  1. Право учешћа на тендеру имају сва домаћа и страна физичка и правна лица.

Право учешћа на тендеру немају државни органи, организације и предузећа из Босне и Херцеговине у којима је државни капитал већи од 25 процената укупног капитала,  домаћа физичка и правна лица која нису измирила пореске обавезе (индиректне и директне порезе), као и физичка и правна лица и оснивачи правног лица која према Друштву имају доспјеле обавезе, неизмирене до дана подношења понуде.

  1. Елементи вредновања понуда на тендеру су: продајна цијена, инвестиција и план запошљавања.
  2. Понуде се подносе непосредно код Инвестиционо-развојне банке, најкасније до 30.10.2013. године, до 12,00 часова. Инвестиционо-развојна банка задржава право продужења рока за подношење понуда.

Јавно отварање коверти означених са „Понуда“ и „Пратећа документација“ обавиће се у просторијама Инвестиционо-развојне банке, дана 30.10.2013. године, са почетком у 13,00 часова, а у циљу објављивања идентитета понуђача.

  1. Понуђач је обавезан Инвестиционо-развојној банци гарантовати понуду износом од 200.000,00 (словима: двијестотинехиљада) КМ.  Понуда се гарантује уплатом депозита у новцу, или подношењем неопозиве, безусловне банкарске гаранције, наплативе на први позив. Детаљно упутство о начину уплате, односно подношењу банкарске гаранције дато је у тендерској докумтацији.
  2. Инвестиционо-развојна банка овим путем позива сва заинтересована лица да поднесу писмени захтјев за куповину тендерске документације непосредно у Инвестиционо-развојној банци, поштом, факсом или е-mail-ом, са назнаком „Захтјев за куповину тендерске документације – ознака тендера IRB-Т-10/1″. По пријему захтјева заинтересованом лицу ће се одмах упутити на потпис образац „Потврда интереса и изјава о повјерљивости”.

Инвестиционо-развојна банка задржава право да не изда тендерску документацију заинтересованом лицу уколико исто не упути захтјев за куповину документације најкасније 7 (словима: седам) дана прије истека рока за подношење понуда.

  1. По пријему потписаног обрасца „Потврда интереса и изјава о повјерљивости” и доказа о уплати накнаде, Инвестиционо-развојна банка ће издати тендерску документацију потенцијалном понуђачу, односно лицу које он овласти, или је доставити поштом.

Инвестиционо-развојна банка не сноси одговорност  у случају губитка или закашњења које може настати приликом достављања тендерске документације.

10.  Овај Jавни позив ће се објавити у једном дневном листу доступном на цијелој територији Републике Српске на српском језику и на интернет страници: www.irbrs.org на српском и енглеском језику.

 

11.  За све додатне информације у вези са овим Jавним позивом и поступком тендерске продаје, заинтересована лица  могу се обратити контакт лицу, на доље наведену адресу, сваким радним даном од 8,00 до 16,00 часова:

Анка Арбутина,

Инвестиционо-развојна банка Републике Српске а.д. Бања Лука,

Видовданска 2, 78 000 Бања Лука, Република Српска, БиХ,

Телефон: + 387 51 334 776; Факс: + 387 51 334 770,

E-mail: anka.arbutina@irbrs.org