Оглас о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

 

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

-Н а ч е л н и к-

Број: 02-477-97/13

Датум: 10.10.2013.године

 

На основу члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“ број:124/08, 3/09, 58/09 и 95/11), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број:20/12) и Одлуке о начину и условима продаје непокретности („Службени гласник општине Рудо“ број: 13/13 ), Начелник општине Рудо,

о б ј а в љ у ј е

 

О Г Л А С

о продаји непокретности путем усменог јавног надметања-лицитацијом

  

I-  Општина Рудо продаје путем усменог јавног надметања-лицитацијом

следеће некретнине, уписане у посједовни лист бр.182 КО Миоче:

1.Парцелу означену  са к.ч. 124/112 зв. „Пијесак“ неплодно у површини од 334 м2,

2.Парцелу означену  са к.ч. 124/189 зв. „Пијесак“ неплодно у површини од 124 м2 и

3.Парцелу означену  са к.ч. 124/190 зв. „Пијесак“ неплодно у површини од 150 м2.

 

II-  Продаја некретнина извршиће се путем усменог јавног надметања –

лицитацијом, која ће се одржати дана 31.10.2013.године са почетком у 11 часова у канцеларији број: 15 у згради Општине Рудо.

 

III-  Почетна продајна цијена непокретности је 5,50 КМ/м2, што износи:

  1. За парцелу из тачке  И-1.       – 1.837,00 КМ
  2. За парцелу из тачке  И-2.       –    682,00 КМ
  3. За  парцелу из тачке И-3.       –    825,00 КМ.

 

IV-  За учешће у поступку учесници су дужни уплатити кауцију у износу од

1.000,00 КМ, по свакој парцели за коју подносе пријаву. Уплату извршити на благајни Општине Рудо.

 

V-  Право учешћа имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи

право својине на некретнинама, а која у остављеном року поднесу пријаву и уплате кауцију. Физичка  лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид  доставе један од идентификационих докумената  (лична карта, пасош), као и пуномоћ лица које их овлашћује. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид  доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.

 

VI- Купопродајну цијену  за купљену непокретност (уз умањење у износу

уплаћене кауције), купац је дужан уплатити у року од 8 дана од дана потписивања купопродајног уговора, а у даљем року од 8 дана  купац ће се увести у посјед купљене непокретности.Уколико купопродајна цијена непокретности буде нижа од уплаћене кауције, разлика се враћа купцу.

Ако најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, губи право на повраћај положене кауције.

 

VII- Разгледање непокретности, која је предмет лицитације, може се извршити

дана  16.10. и 23.10.2013.године у времену од 11 до 13 часова уз присуство представника општине. Увид у документацију о непокретности, може се извршити сваким радним даном, до дана одржавања лицитације, у времену од 7 до 15 часова у канцеларији број: 3. у згради општине Рудо.

 

VIII- Пријаве за учешће у јавном надметању –лицитацији могу се поднијети  у

року од 15 дана од дана објављивања огласа у дневном листу „Глас Српске“,  на посебном обрасцу који се налази у Центру за пружање услуга грађанима- шалтер сала општине Рудо. Пријава се подноси за сваку парцелу појединачно, у одвојеним ковертама. Уз пријаву се подноси доказ о уплаћеној кауцији.

Пријаве доставити на адресу: Општина Рудо, Комисија за продају и давање у закуп неизрађеног грађевинског земљишта, са назнаком: „Не отварај“.

Оглас је објављен у дневном листу „Глас Српске“, на огласној табли и веб страници Општине Рудо и на ТВ Рудо.

 

                                                    НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,

                                                         Рато Рајак, дипл.инж.архитектуре