Jавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Rепублике Sрпске

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ, ФИНАСИЈЕ,

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број: 03 – 330 – 5/ 14

Датум, 12. 02. 2014. године

На основу члана 59. Закона о пољопривредном земљишту („Службени гласникРепубликеСрпске“, бр. 93/ 06, 86/ 07, 14/ 10 и 05/ 12) и члана 13. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/ 12) и Одлуке Скупштине општине Рудо број 01 – 022 – 1/ 14 од 30. 01. 2014. године, Одјељење за привреду, финасије просторно уређење и инспекцијске послове расписује:

ЈАВНИ ОГЛАС

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У СВОЈИНИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ РУДО ПУТЕМ ПРИБАВЉАЊА ПИСАНИХ ПОНУДА

1. ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Рудо,са подацима како слиједи:

Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама, списак катастарских парцела које су предмет давања у закуп, може се извршити у згради Општине Рудо, у канцеларији РУГИИПП – ПЈ Рудо сваког радног дана од 7 до 15 часова. Контакт особа је Драгана Јовановић, тел. 058/ 711 – 800.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити за

КО Рудо,дана 19. 02. 2014.г. од 10 30 часова.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп путем прибављања писаних понуда.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа даје се у закуп искључиво за пољопривредну производњу и не може се користити у друге сврхе.

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа не може се давати у подзакуп.

2. ПЕРИОД НА КОЈИ СЕ ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

Пољопривредно земљиште из овог Јавног огласа зависно од врсте пољопривредне производње даје се у закуп на период од 25 година за садњу воћњака, 10 година за подизање малињака и других вишегодишњих засада, а за ратарску и повртларску производњу на период од 8 година почевши од дана закључивања уговора о закупу.

Ако на пољопривредном земљишту већ постоје засади ради којих се земљиште узима у закуп, рок закупа је док засади не буду амортизовани, а најдуже до 25 година.

3. ПОВРШИНА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА КОЈА СЕ ДАЈЕ У ЗАКУП

Максимална површина пољопривредног земљишта која се може дати у закуп привредном друштву и предузетнику износи до 4, 2932 хектара, и физичком лица до 1 хектар.

4. УСЛОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА ЗАКУПНИНЕ

Годишња цијена закупнине једног хектара (1 ха) пољопривредног земљишта из овог Оглас износи за: I класу 100 КМ, II класу 90 КМ, III класу 80 КМ, и V класу 60КМ.

Годишња закупнина за прву годину закупа уплаћује се прије закључења уговора о закупу у новчаном износу умањеном за износ уплаћене кауције.

Годишња закупнина за остале године закупа уплаћују се 30 дана унапријед за наредну годину у пуном износу.

5. ПРАВО УЧЕШЋА НА ЈАВНОМ ОГЛАСУ

Право учешћа на Јавном огласу за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва регистрована за обављање пољопривредне дјелатности, регистровани у складу са прописима Републике, предузетници регистровани за обављање пољопривредне дјелатности, регистровани у складу са прописима који регулишу ову област и физичка лица која се баве пољопривредном производњом, а који испуњавају опште услове прописане чланом 3. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике („Службени гласник Републике Српске“, број: 47/ 12)и посебне услове из овог Јавног огласа.

Општи услови:

• да је понуђач уписан у Регистар пољопривредних газдинстава као носиоц,

• да је понуђачима пребивалиште, односно сједиште на подручју општине на којој се налази земљиште које се даје у закуп, најмање годину дана прије подношења понуде за закуп и

• да понуђач посједује пољопривредну механизацију.

Посебни услови:

• уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обављати ратарска производња понуђач мора да располаже са: властитим пољопривредним земљиштем или под закупом минималне површине 10 хектара и објектима за смјештај готових ратарских производа,

• уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обављати воћарска производња понуђач мора да располаже са: властитим или воћњаком под закупом минималне површине 2 хектара и објектима за смјештај произведеног воћа до коначног складиштења или продаје,

• уколико се на предметном пољопривредном земљишту планира обављати повртарска производња понуђач мора да располаже са: засадима поврћа на властитом или земљиштем под закупом минималне површине 0, 4 хектара и објектима за смјештај произведеног поврћа до коначног складиштења или продаје.

6. ПРАВО ПРЕВЕНСТВА

Право првенства за додјелу у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике имају привредна друштва, предузетници и физичка лица која немају закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике.

Понуда понуђача који има закључен уговор о концесији за коришћење пољопривредног земљишта у својини Републике може се узети у разматрање ако за пољопривредно земљиште које се дају у закуп путем овог Огласа, није поднесена понуда лица која имају право првенства у складу са претходним ставом ове тачке.

7. НАЧИН УТВРЂИВАЊА НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

Ако је поднесена само једна понуда за катастарску парцелу пољопривредног земљишта из овог Огласа, таква понуда уколико је благовремена, потпуна и испуњава опште и посебне услове прописане овим Огласом, оцјењује се као најповољнија.

Ако два или више понуђача поднесу понуду за исту катастарску парцелу пољопривредног земљишта из овог Огласа,избор најповољнијег понуђача врши се на основу укупног броја бодова добијених након извршеног бодовања понуде.

Бодовање понуде се врши у складу са чл. од 31. до 38. Правилника о поступку давања у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске а на основу сљедећих критеријума:

  • пољопривредна механизација………………………………………………………………………………20 бодова
  • врста пољопривредне производње коју понуђач обавља или планира

ратарска производња……………………………………………………………………. 20 бодова,

повртарска производња………………………………………………………………… 16 бодова,

воћарска производња…………………………………………………………………… 20 бодова,

 

  •  потреба за земљиштем……………………………………………………………………10 бодова
  • социоекономски……………………………………………………………………………..10 бодова
  • близина посједа понуђача у односу на катастарску честицу пољопривредног земљишта која је предмет разматрања…………………………………………………………………………..5 бодова
  • статус породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије…………………………………………………………………………………………..5 бодова

Понуда понуђача по критеријуму врста пољопривредне производње може се бодавати само за једну врсту пољопривредне производње коју понуђач наведе у својој понуду.

Понуђачи који не доставе доказе којима се утврђује испуњеност критеријума неће се бодовати по том критеријуму.

8. САДРЖИНА ПОНУДЕ И СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Писмена понуда треба да садржи Пријаву за Јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и документацију којом се доказују подаци наведени у Пријави.

Пријава за Јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске за физичка лица подноси се на Обрасцу број 1. који се налази у прилогу овог Огласа и садржи индентификационе податке подносиоца понуде и то:

• име и презиме, ЈМБ, адреса и мјесто пребивалишта, контакт телефон, регистарски број газдинства (РБПГ), број чланова домаћинства уписаних у Регистар пољопривредних газдинстава, пољопривредна дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема носиоца газдинства,

• подаци о механизацији и подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње,

• идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив катастарске општине, број посједовног листа и број катастарске честице ).

Пријава на Јавни оглас за давње у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске путем писаних понуда- за привредна друштва и предузетнике подноси се на Обрасцу број 2. који се налази у прилогу овог Јавног огласа и садржи индентификационе податке подносиоца понуде и то:

• назив привредног друштва-подузетника, име и презиме одговорног лица, индентификациони број пореског обвезника (ЈИБ), адреса сједишта и контакт телефон, регистарски број газдинства (РБПГ), број регистарског улошка из рјешења о упису у судски регистар, пољопривредна дјелатност и врста пољопривредне производње, степен образовања и стручна спрема одговорног лица,

• подаци о механизацији, подаци о објектима који служе у сврху пољопривредне производње,

• идентификационе податке за предметно пољопривредно земљиште за које се подноси понуда (назив катастарске општине, број посједовног листа и број катастарске честице).

У прилогу Пријаве понуђач треба да достави докуметацију којом доказује податке наведене у пријави и то

а) физичка лица:

• копија личне карте,

• овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),

• копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,

• доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10% од цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и то : за I класу=100,00КМ/ха, за II класу =90,00 КМ/ха, за III класу =80,00 КМ/ха и за V класу = 60КМ/ха; која се уплаћује на жиро рачун општине Рудо бр. 565-720-80000001-09, врста прихода 729124, буџетска организација 9999999, са назнаком сврхе: кауција за закуп пољопривредног земљишта

• овјерена изјава у Општини носиоца газдинства о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката,

• копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,

• доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије

• фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастарском честицом, односно блок-парцелом пољопривредног земљишта која је предмет разматрања;

б) правна лица:

• копија личне карте одговорног лица,

• овјерена пуномоћ (ако се понуда подноси путем пуномоћника),

• копија потврде о упису у регистар пољопривредних газдинстава,

• овјерена копија комплетног рјешења о упису у судски регистар правног лица, односно рјешења о регистрацији предузетника,

• доказ о уплати депозита (кауције) у износу од 10% од цијене једногодишње закупнине за предметно пољопривредно земљиште које је наведено у понуди и то : за I класу=100,00КМ/ха, за II класу =90,00 КМ/ха, за III класу =80,00 КМ/ха и за V класу = 60КМ/ха; која се уплаћује на жиро рачун општине Рудо бр. 565-720-80000001-09, врста прихода 729124, буџетска организација 9999999, са назнаком сврхе: кауција за закуп пољопривредног земљишта

• овјерена изјавау Општини привредног друштва, односно предузетника о бављењу одређеном врстом пољопривредне производње као основном или допунском дјелатношћу, посједовању одговарајуће механизације, објеката ,

• копија дипломе о завршеној средњој пољопривредној школи или завршеном пољопривредном факултету,

• доказ надлежног органа о статусу породице погинулих и несталих бораца и ратних војних инвалида I и II категорије и

• фотокопија катастарског плана и посједовног листа као доказе да земљиште у властитом посједу понуђача граничи са катастарском честицом, пољопривредног земљишта која је предмет разматрања.

9. НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ПОНУДА

Понуде се достављају у затвореним ковертама поштом или лично на адресу општине ул. Ђенерала Д.Д.Михаиловића бр. 41. са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ-ПИСМЕНА ПОНУДА, ЗА ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА“. На коверти мора бити исписано име презиме и адреса понуђача, односно назив правног лица и сједиште.

10. РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА

Рок за подношење понуда на јавни оглас за давање у закуп пољопривредног земљишта је 15 дана од дана објављивања јавног огласа.

11. ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Отварање понуда извршићеКомисија за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске дана 03. 03. 2014г у 12 часова у канцеларији бр.15 Општине Рудо.

Понуђачи или њихови писмено овлашћени заступници имају право да присуствују отварању понуда.

Понуде које су неблаговремене, непотпуне и понуде којене испуњавају опште и посебне услове Јавног огласа неће бити разматране.

Са понуђачем чија је понуда утврђена и проглашена најповољнијом а на основу одлуке Скупштине општине Рудо о додјели пољопривредног земљишта у својини Републике у закуп за коју је претходно прибављена сагласност Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, начелник општине Рудо и изабрани понуђач закључују уговор о закупу.

Прије закључења уговора о закупу изабрани понуђач је дужан уплатити једногодишњу закупнину у складу са тачком 4. овог Јавног огласа.

Министарство задржава право да у било ком дијелу поступка, послије објављивања Јавног огласа до закључења уговора о закупу, може поништити јавни оглас или дио јавног огласа са образложењем.

Јавни оглас ће се објавити на локалној ТВ РУдо и на огласној табли општине Рудо.

Све додатне информације везане за јавни оглас могу се добити у Одељењу за привреду, финансије просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо.

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

____________________

Драган Павловић