Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske

ODJELJENJE ZA PRIVREDU, FINASIJE,

PROSTORNO UREĐENJE I INSPEKCIJSKE POSLOVE

Broj: 03 – 330 – 5/ 14

Datum, 12. 02. 2014. godine

Na osnovu člana 59. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Službeni glasnikRepublikeSrpske“, br. 93/ 06, 86/ 07, 14/ 10 i 05/ 12) i člana 13. Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 47/ 12) i Odluke Skupštine opštine Rudo broj 01 – 022 – 1/ 14 od 30. 01. 2014. godine, Odjeljenje za privredu, finasije prostorno uređenje i inspekcijske poslove raspisuje:

JAVNI OGLAS

ZA DAVANJE U ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U SVOJINI REPUBLIKE SRPSKE NA PODRUČJU OPŠTINE RUDO PUTEM PRIBAVLJANJA PISANIH PONUDA

1. PREDMET OGLASA

Predmet javnog oglasa je zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rudo,sa podacima kako slijedi:

Uvid u dokumentaciju: grafički pregled katastarskih parcela po katastarskim opštinama, spisak katastarskih parcela koje su predmet davanja u zakup, može se izvršiti u zgradi Opštine Rudo, u kancelariji RUGIIPP – PJ Rudo svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Kontakt osoba je Dragana Jovanović, tel. 058/ 711 – 800.

Poljoprivredno zemljište iz ovog Javnog oglasa daje se u viđenom stanju i zakupac se ne može pozivati na njegove fizičke nedostatke.

Obilazak poljoprivrednog zemljišta, koje se daje u zakup može se izvršiti za

KO Rudo,dana 19. 02. 2014.g. od 10 30 časova.

Poljoprivredno zemljište iz ovog Javnog oglasa daje se u zakup putem pribavljanja pisanih ponuda.

Poljoprivredno zemljište iz ovog Javnog oglasa daje se u zakup isključivo za poljoprivrednu proizvodnju i ne može se koristiti u druge svrhe.

Poljoprivredno zemljište iz ovog Javnog oglasa ne može se davati u podzakup.

2. PERIOD NA KOJI SE POLJOPRIVREDNO ZEMLJIŠTE DAJE U ZAKUP

Poljoprivredno zemljište iz ovog Javnog oglasa zavisno od vrste poljoprivredne proizvodnje daje se u zakup na period od 25 godina za sadnju voćnjaka, 10 godina za podizanje malinjaka i drugih višegodišnjih zasada, a za ratarsku i povrtlarsku proizvodnju na period od 8 godina počevši od dana zaključivanja ugovora o zakupu.

Ako na poljoprivrednom zemljištu već postoje zasadi radi kojih se zemljište uzima u zakup, rok zakupa je dok zasadi ne budu amortizovani, a najduže do 25 godina.

3. POVRŠINA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA KOJA SE DAJE U ZAKUP

Maksimalna površina poljoprivrednog zemljišta koja se može dati u zakup privrednom društvu i preduzetniku iznosi do 4, 2932 hektara, i fizičkom lica do 1 hektar.

4. USLOVI I NAČIN PLAĆANJA ZAKUPNINE

Godišnja cijena zakupnine jednog hektara (1 ha) poljoprivrednog zemljišta iz ovog Oglas iznosi za: I klasu 100 KM, II klasu 90 KM, III klasu 80 KM, i V klasu 60KM.

Godišnja zakupnina za prvu godinu zakupa uplaćuje se prije zaključenja ugovora o zakupu u novčanom iznosu umanjenom za iznos uplaćene kaucije.

Godišnja zakupnina za ostale godine zakupa uplaćuju se 30 dana unaprijed za narednu godinu u punom iznosu.

5. PRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM OGLASU

Pravo učešća na Javnom oglasu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike imaju privredna društva registrovana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, registrovani u skladu sa propisima Republike, preduzetnici registrovani za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, registrovani u skladu sa propisima koji regulišu ovu oblast i fizička lica koja se bave poljoprivrednom proizvodnjom, a koji ispunjavaju opšte uslove propisane članom 3. Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 47/ 12)i posebne uslove iz ovog Javnog oglasa.

Opšti uslovi:

• da je ponuđač upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava kao nosioc,

• da je ponuđačima prebivalište, odnosno sjedište na području opštine na kojoj se nalazi zemljište koje se daje u zakup, najmanje godinu dana prije podnošenja ponude za zakup i

• da ponuđač posjeduje poljoprivrednu mehanizaciju.

Posebni uslovi:

• ukoliko se na predmetnom poljoprivrednom zemljištu planira obavljati ratarska proizvodnja ponuđač mora da raspolaže sa: vlastitim poljoprivrednim zemljištem ili pod zakupom minimalne površine 10 hektara i objektima za smještaj gotovih ratarskih proizvoda,

• ukoliko se na predmetnom poljoprivrednom zemljištu planira obavljati voćarska proizvodnja ponuđač mora da raspolaže sa: vlastitim ili voćnjakom pod zakupom minimalne površine 2 hektara i objektima za smještaj proizvedenog voća do konačnog skladištenja ili prodaje,

• ukoliko se na predmetnom poljoprivrednom zemljištu planira obavljati povrtarska proizvodnja ponuđač mora da raspolaže sa: zasadima povrća na vlastitom ili zemljištem pod zakupom minimalne površine 0, 4 hektara i objektima za smještaj proizvedenog povrća do konačnog skladištenja ili prodaje.

6. PRAVO PREVENSTVA

Pravo prvenstva za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike imaju privredna društva, preduzetnici i fizička lica koja nemaju zaključen ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike.

Ponuda ponuđača koji ima zaključen ugovor o koncesiji za korišćenje poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike može se uzeti u razmatranje ako za poljoprivredno zemljište koje se daju u zakup putem ovog Oglasa, nije podnesena ponuda lica koja imaju pravo prvenstva u skladu sa prethodnim stavom ove tačke.

7. NAČIN UTVRĐIVANJA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Ako je podnesena samo jedna ponuda za katastarsku parcelu poljoprivrednog zemljišta iz ovog Oglasa, takva ponuda ukoliko je blagovremena, potpuna i ispunjava opšte i posebne uslove propisane ovim Oglasom, ocjenjuje se kao najpovoljnija.

Ako dva ili više ponuđača podnesu ponudu za istu katastarsku parcelu poljoprivrednog zemljišta iz ovog Oglasa,izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se na osnovu ukupnog broja bodova dobijenih nakon izvršenog bodovanja ponude.

Bodovanje ponude se vrši u skladu sa čl. od 31. do 38. Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske a na osnovu sljedećih kriterijuma:

  • poljoprivredna mehanizacija………………………………………………………………………………20 bodova
  • vrsta poljoprivredne proizvodnje koju ponuđač obavlja ili planira

ratarska proizvodnja……………………………………………………………………. 20 bodova,

povrtarska proizvodnja………………………………………………………………… 16 bodova,

voćarska proizvodnja…………………………………………………………………… 20 bodova,

 

  •  potreba za zemljištem……………………………………………………………………10 bodova
  • socioekonomski……………………………………………………………………………..10 bodova
  • blizina posjeda ponuđača u odnosu na katastarsku česticu poljoprivrednog zemljišta koja je predmet razmatranja…………………………………………………………………………..5 bodova
  • status porodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije…………………………………………………………………………………………..5 bodova

Ponuda ponuđača po kriterijumu vrsta poljoprivredne proizvodnje može se bodavati samo za jednu vrstu poljoprivredne proizvodnje koju ponuđač navede u svojoj ponudu.

Ponuđači koji ne dostave dokaze kojima se utvrđuje ispunjenost kriterijuma neće se bodovati po tom kriterijumu.

8. SADRŽINA PONUDE I SPISAK POTREBNE DOKUMENTACIJE

Pismena ponuda treba da sadrži Prijavu za Javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske i dokumentaciju kojom se dokazuju podaci navedeni u Prijavi.

Prijava za Javni oglas za davnje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske za fizička lica podnosi se na Obrascu broj 1. koji se nalazi u prilogu ovog Oglasa i sadrži indentifikacione podatke podnosioca ponude i to:

• ime i prezime, JMB, adresa i mjesto prebivališta, kontakt telefon, registarski broj gazdinstva (RBPG), broj članova domaćinstva upisanih u Registar poljoprivrednih gazdinstava, poljoprivredna djelatnost i vrsta poljoprivredne proizvodnje, stepen obrazovanja i stručna sprema nosioca gazdinstva,

• podaci o mehanizaciji i podaci o objektima koji služe u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

• identifikacione podatke za predmetno poljoprivredno zemljište za koje se podnosi ponuda (naziv katastarske opštine, broj posjedovnog lista i broj katastarske čestice ).

Prijava na Javni oglas za davnje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske putem pisanih ponuda- za privredna društva i preduzetnike podnosi se na Obrascu broj 2. koji se nalazi u prilogu ovog Javnog oglasa i sadrži indentifikacione podatke podnosioca ponude i to:

• naziv privrednog društva-poduzetnika, ime i prezime odgovornog lica, indentifikacioni broj poreskog obveznika (JIB), adresa sjedišta i kontakt telefon, registarski broj gazdinstva (RBPG), broj registarskog uloška iz rješenja o upisu u sudski registar, poljoprivredna djelatnost i vrsta poljoprivredne proizvodnje, stepen obrazovanja i stručna sprema odgovornog lica,

• podaci o mehanizaciji, podaci o objektima koji služe u svrhu poljoprivredne proizvodnje,

• identifikacione podatke za predmetno poljoprivredno zemljište za koje se podnosi ponuda (naziv katastarske opštine, broj posjedovnog lista i broj katastarske čestice).

U prilogu Prijave ponuđač treba da dostavi dokumetaciju kojom dokazuje podatke navedene u prijavi i to

a) fizička lica:

• kopija lične karte,

• ovjerena punomoć (ako se ponuda podnosi putem punomoćnika),

• kopija potvrde o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava,

• dokaz o uplati depozita (kaucije) u iznosu od 10% od cijene jednogodišnje zakupnine za predmetno poljoprivredno zemljište koje je navedeno u ponudi i to : za I klasu=100,00KM/ha, za II klasu =90,00 KM/ha, za III klasu =80,00 KM/ha i za V klasu = 60KM/ha; koja se uplaćuje na žiro račun opštine Rudo br. 565-720-80000001-09, vrsta prihoda 729124, budžetska organizacija 9999999, sa naznakom svrhe: kaucija za zakup poljoprivrednog zemljišta

• ovjerena izjava u Opštini nosioca gazdinstva o bavljenju određenom vrstom poljoprivredne proizvodnje kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću, posjedovanju odgovarajuće mehanizacije, objekata,

• kopija diplome o završenoj srednjoj poljoprivrednoj školi ili završenom poljoprivrednom fakultetu,

• dokaz nadležnog organa o statusu porodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije

• fotokopija katastarskog plana i posjedovnog lista kao dokaze da zemljište u vlastitom posjedu ponuđača graniči sa katastarskom česticom, odnosno blok-parcelom poljoprivrednog zemljišta koja je predmet razmatranja;

b) pravna lica:

• kopija lične karte odgovornog lica,

• ovjerena punomoć (ako se ponuda podnosi putem punomoćnika),

• kopija potvrde o upisu u registar poljoprivrednih gazdinstava,

• ovjerena kopija kompletnog rješenja o upisu u sudski registar pravnog lica, odnosno rješenja o registraciji preduzetnika,

• dokaz o uplati depozita (kaucije) u iznosu od 10% od cijene jednogodišnje zakupnine za predmetno poljoprivredno zemljište koje je navedeno u ponudi i to : za I klasu=100,00KM/ha, za II klasu =90,00 KM/ha, za III klasu =80,00 KM/ha i za V klasu = 60KM/ha; koja se uplaćuje na žiro račun opštine Rudo br. 565-720-80000001-09, vrsta prihoda 729124, budžetska organizacija 9999999, sa naznakom svrhe: kaucija za zakup poljoprivrednog zemljišta

• ovjerena izjavau Opštini privrednog društva, odnosno preduzetnika o bavljenju određenom vrstom poljoprivredne proizvodnje kao osnovnom ili dopunskom djelatnošću, posjedovanju odgovarajuće mehanizacije, objekata ,

• kopija diplome o završenoj srednjoj poljoprivrednoj školi ili završenom poljoprivrednom fakultetu,

• dokaz nadležnog organa o statusu porodice poginulih i nestalih boraca i ratnih vojnih invalida I i II kategorije i

• fotokopija katastarskog plana i posjedovnog lista kao dokaze da zemljište u vlastitom posjedu ponuđača graniči sa katastarskom česticom, poljoprivrednog zemljišta koja je predmet razmatranja.

9. NAČIN DOSTAVLJANJA PONUDA

Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama poštom ili lično na adresu opštine ul. Đenerala D.D.Mihailovića br. 41. sa naznakom: „NE OTVARATI-PISMENA PONUDA, ZA JAVNI OGLAS ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA“. Na koverti mora biti ispisano ime prezime i adresa ponuđača, odnosno naziv pravnog lica i sjedište.

10. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

Rok za podnošenje ponuda na javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta je 15 dana od dana objavljivanja javnog oglasa.

11. OSTALE ODREDBE

Otvaranje ponuda izvršićeKomisija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske dana 03. 03. 2014g u 12 časova u kancelariji br.15 Opštine Rudo.

Ponuđači ili njihovi pismeno ovlašćeni zastupnici imaju pravo da prisustvuju otvaranju ponuda.

Ponude koje su neblagovremene, nepotpune i ponude kojene ispunjavaju opšte i posebne uslove Javnog oglasa neće biti razmatrane.

Sa ponuđačem čija je ponuda utvrđena i proglašena najpovoljnijom a na osnovu odluke Skupštine opštine Rudo o dodjeli poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike u zakup za koju je prethodno pribavljena saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, načelnik opštine Rudo i izabrani ponuđač zaključuju ugovor o zakupu.

Prije zaključenja ugovora o zakupu izabrani ponuđač je dužan uplatiti jednogodišnju zakupninu u skladu sa tačkom 4. ovog Javnog oglasa.

Ministarstvo zadržava pravo da u bilo kom dijelu postupka, poslije objavljivanja Javnog oglasa do zaključenja ugovora o zakupu, može poništiti javni oglas ili dio javnog oglasa sa obrazloženjem.

Javni oglas će se objaviti na lokalnoj TV RUdo i na oglasnoj tabli opštine Rudo.

Sve dodatne informacije vezane za javni oglas mogu se dobiti u Odeljenju za privredu, finansije prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo.

 

 

 

NAČELNIK ODJELJENJA

____________________

Dragan Pavlović