За ТЕ „Угљевик 3″ и ХЕ „Мрсово“ – 350 милиона КМ

Компанија „Комсар енерџи“ инвестираће ове године у Републици Српској око 350 милиона КМ у два велика пројекта које реализује: изградњу TЕ „Угљевик 3″ и ХЕ „Мрсово“ у општини Рудо, а укупна инвестиција оба постројења већа је од милијарду евра!

HE-Mrsovo-nocu

Пројекат изградње TЕ „Угљевик 3″, инсталисане снаге 2X300 МW у 2014. години, осим прве фазе изградње самог електроенергетског постројења, обухвата и покретање површинских копова угља „Угљевик исток 2″ и „Делићи и Пељаве -Tобут“.

Ту је површински коп кречњака „Баљак“, завршетак припремних радова на депонији угља у склопу термоелектране, нострификација пројектне документације за TЕ „Угљевик 3″, израда елабората противпожарне заштите…

Биће израђена студија прикључења на преносну мрежу БиХ, прибављање потребних сагласности, дозвола и одобрења за грађење TЕ „Угљевик 3″, изградњу дионице регионалног пута – замјенска саобраћајна веза за насеља Угљевик – Мезграја.

Неопходно је израдити и пројектно-техничку документацију и експропријацију земљишта за Рудник угља „Угљевик исток 2″, откуп земљишта потребног за изградњу Рудника и TЕ, изградњу рудничког круга, комуналне инфраструктуре и приступних сабраћајница за рудник угља „Угљевик исток 2″…

Биће обављена и припрема терена за уређење одлагалишта јаловине, те за набавку механизације потребне за отварање рудничких копова…

Пројекат изградње ХЕ „Мрсово“ у првој половини 2014. године предвиђа завршетак процедуре потребне за добијање еколошке дозволе, кажу за СРНУ у овој компанији.

Израђена је коначна верзија Студије утицаја на животну средину, обављена је стручна ревизија студије и јавни увид студије. У току је израда Доказа уз Студију утицаја на животну средину и након јавног увида Доказа очекује се да добију еколошку дозволу.

У јануару ове године завршена је ревизија Идејног пројекта Хидроелектране и у току је израда Главног пројекта.

Након што кинески партнери заврше Главни пројекат стране овлаштене компаније извршиће нострификација. Уговорена је и израда Студије прикључка Хидроелектране на преносну електроенергетску мрежу БиХ. Паралелно са израдом техничке документације тече и поступак експропријације земљишта које ће бити потопљено након формирања акумулације.

Урађен је и ревидиран Елаборат експропријације, а у току је припрема захтјева за проглашење општег интереса, након чега се иде у откуп земљишта.

Циљ свих активности јесте да се до средине године прикупи сва документација и ријеше имовинско-правни односи да би се прибавило одобрење за грађење хидроелектране и почели грађевински радови.

У другој половини године планирана је изградња кампуса за смјештај радника, градилишних радионица, снабдијевање градилишта водом и електричном енергијом, отварање каменолома. Затим слиједи формирање дробилишног постројења и бетонске базе, те израда приступних путева и моста низводно од бране.

Први радови на скретању тока ријеке и ископу темељних јама бетонске гравитационе бране планирани су за почетак 2015. године.

Преузето са „058.bа“