Јавни конкурс за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова техничког прегледа објеката

На основу члана 142. став 7. Закона о уређењу простора и грађењу („Службени гласник Републике Српске“, број 40/ 13) и члана 7. став 3. Правилника о вршењу техничког прегледа објеката и осматрања тла и објеката у току њихове употребе („Службени гласник Републике Српске“, број 100/ 13), Одјељење за привреду, финансије, просторно уређење и инспекцијске послове општине Рудо, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

за формирање листе правних и физичких лица за обављање послова

техничког прегледа објеката 

I. Расписује се Јавни конкурс за формирање:

1. Листе правних лица којима се може повјерити технички преглед објеката;

2. Листе физичких лица која могу бити чланови комисије за технички преглед објеката.

И правна и физичка лица бирају се на период од 2 (двије) године.

II. Услови:

На конкурс се може пријавити правно лице које посједује лиценцу за израду или ревизију техничке документације или лиценцу за грађење, односно физичко лице одговарајуће струке и профила са лиценцом за израду или ревизију техничке документације или лиценцом за грађење објекта који је предмет техничког прегледа, издату у складу са Законом о уређењу простора и грађењу.

III. Опис послова:

Технички преглед обухвата контролу усаглашености изведених радова са грађевинском дозволом и техничком документацијом на основу које је објекат изграђен, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, материјала, инсталација, опреме, уређаја и постројења, у складу са Законом о уређењу простора и грађењу и подзаконским прописима.

О обављеном техничком прегледу саставља се записник.

IV. Накнада:

Обрачун трошкова техничког прегледа објекта, односно износ накнада за физичка и правна лица која учествују у вршењу техничког прегледа објеката, вршиће се у складу са Одлуком о висини накнаде за технички преглед објеката.

V. Потребна документација:

Уз ПРИЈАВУ на Јавни конкурс, правна лица су дужна доставити рјешења о регистрацији, одговарајућу лиценцу за израду или ревизију техничке документације или лиценцу за грађење и број жиро – рачуна, а физичка лица личну карту, одговарајућу лиценцу за израду или ревизију техничке документације или лиценцу за грађење и број текућег рачуна.

Сва потребна документација се предају у оригиналу или овјереној копији.

VI. Рок за подношење пријава:

Рок за подношење пријава на Јавни конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште, на адресу:

– Општина Рудо, ул. Драгољуба Драже Михаиловића бр. 41, 73260 Рудо, са назнаком „пријава за листу правних лица за обављање послова техничког прегледа објеката“, односно „пријава за листу физичких лица за обављање послова техничког прегледа објеката“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

VII. Објављивање Конкурса:

Јавни конкурс ће се објавити на огласној табли општине Рудо, интернет страници општине Рудо и локалној телевизији Рудо. Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

 

 

Број: 02 – 360 – 1/ 14                                                 за НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Датум: 26. 03. 2014. год.                                            Рато Рајак, дипл. инж. арх.