Оглас о продаји грађевинског земљишта ради грађења бензинске пумпе путем усменог јавног надметања-лицитацијом

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

– Начелник –

Број: 02 – 477 – 24/ 14

Датум: 18. 11. 2014. год.

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/ 04, 42/ 05, 118/ 05 и 98/ 13), члана 348. Закона о стварним правима („Службени гласник Републике Српске“, 124/ 08, 3/ 09, 58/ 09 и 95/ 11), члана 9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 20/ 12) и Одлуке о начину и условима продаје грађевинског земљишта ради грађења бензинске пумпе („Службени гласник општине Рудо“, број 11/ 14 ), Начелник општине Рудо, расписује:

 

ОГЛАС

о продаји грађевинског земљишта ради грађења бензинске пумпе

путем усменог јавног надметања-лицитацијом

 

I. Општина Рудо продаје путем усменог јавног надметања-лицитацијом грађевинско земљиште означено са к. ч. бр. 243/ 7, укупне површине 1485 м2, уписанo у Лист непокретности број 494 КО Штрпци (нови премјер), што одговара парцели старог премјера означеној са к. ч. бр. 2197/ 7, укупне површине 1485 м2, уписане у ЗК уложак број 94 КО Штрпци, а ради изградње објекта за промет нафтом, нафтним дериватима и другим горивима ( бензинске пумпе).

II. Лицитација за предметне непокретности одржаће се дана 10. 12. 2014. године са почетком у 11 часова у канцеларији број 15 у згради општине Рудо.

III. Почетна продајна цијена непокретности је 18, 00 КМ/ м2, што за укупну површину од 1485 м2 износи 26. 730, 00 КМ.

IV. За учешће у поступку лицитације, учесници су дужни уплатити кауцију у износу од 2. 673, 00 КМ на жиро рачун општине Рудо број 5657208000000109, врста прихода 729124, шифра општине 080, буџетска организација 9999999 и доказ о уплати кауције доставити Комисији за продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта до почетка лицитације.

V. Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на некретнинама, а која у остављеном року поднесу пријаву и уплате кауцију. Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији) потребно је да Комисији на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), као и пуномоћ лица које их овлашћује. Правна лица која учествују у јавном надметању потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их представља.

VI. Купопродајну цијену за купљену непокретност (уз умањење у износу уплаћене кауције), купац је дужан уплатити у року од 15 дана од дана потписивања купопродајног уговора, након чега ће бити уведен у посјед купљене непокретности.

Ако најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, губи право на повраћај положене кауције.

Све трошкове око израде и провођења купопродајног уговора сноси купац.

VII. Разгледање непокретности, која је предмет лицитације, може се извршити дана 28. 11. и 05. 12. 2014.године у времену од 11 до 13 часова уз присуство представника општине. Увид у документацију о непокретности може се извршити сваким радним даном до дана одржавања лицитације, у времену од 7 до 15 часова у канцеларији број 12 у згради општине Рудо.

VIII. Рок за подношење пријава за учешће у јавном надметању-лицитацији је 15 дана од дана објављивања огласа.

Оглас ће се објавити у дневном листу „Глас Српске“, ТВ Рудо, веб страници Општине Рудо и на огласној табли општине Рудо. Ако оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Пријаве се подносе лично или путем поште на посебном обрасцу који се налази у Центру за пружање услуга грађанима-шалтер сала општине Рудо, а достављају се на адресу: Општина Рудо, улица Драгољуба Драже Михаиловића бр. 41, са назнаком „Комисија за продају и давање у закуп неизграђеног грађевинског земљишта“.

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак, дипл.инж.арх.

_____________________