Obavještenje o odvozu otpada tokom proljetnog uređenja grada

Obavještava se stanovništvo da će u okviru akcije proljetnog uređenja grada komunalno preduzeće „Usluga“ Rudo vršiti odvoz prikupljenog krupnog i kabastog otpada na gradsku deponiju.

Pod krupnim i kabastim otpadom podrazumijevaju se predmeti koji po svojoj veličini, količini i sastavu ne ulaze u kategoriju kućnog komunalnog otpada. To su, najčešće dotrajali predmeti iz domaćinstava, dijelovi sanitarne opreme, šljaka, pepeo i slično. Mole se građani da prikupljeni otpad upakuju u vreće i odlože pored već postojećih kontejnera, kako bi se lakše izvršio utovar.

Odvoz će se vršiti prema sledećem rasporedu:

  • U ponedeljak 27.04. 2015. godine odvoz krupnog otpada će se vršiti sa područja grada Rudo i MZ Mrsovo i MZ Staro Rudo.
  • U utorak 28. 04. 2015. godine odvoz krupnog otpada će se vršiti sa područja Budimlije, Bijelog Brda, Štrbaca, Uvca, Mioča i Ustibra.