ЈАВНИ ПОЗИВ заинтересованим лицима за непосредну погодбу за давање у закуп пословних простора у власништву општине Рудо

Република Српска

ОПШТИНА РУДО

-Начелник-

Број: 02-020-8/15

Датум: 30. јул 2015. године

 

На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 14. Одлуке о закупу пословних простора у власништву општине („Службени гласник општине Рудо“, број 7/14) Начелник општине Рудо, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

заинтересованим лицима за непосредну погодбу за давање у закуп

пословних простора у власништву општине Рудо

 

I Општина Рудо са сједиштем у Рудом, улица Драгољуба Драже Михаиловића број 41, даје под закуп путем непосредне погодбе пословне просторе у привреди у згради Мјесне заједнице Штрпци, саграђенe на земљишту означеном са к.ч.број 480/2, уписанe у Лист непокретности број 226/0 КО Штрпци и то:

-пословни простор у површини од 140 м2;

-пословни простор у површини од  70 м2.

II Пословни простор се издаје у сврху обављања производне или занатске дјелатности.

III Пословни простор се даје у закуп на 4  године, уз могућност продужења.

IV Право пријаве на јавни позив имају сва правна и физичка лица, као и предузетници и удружења, изузев оних која по било ком основу имају дуг према општини.

V Преговоре у поступку додјеле пословног простора у закуп непосредном погодбом води Комисија именована од стране Начелника општине која води записник и предлаже закључивање уговора са најповољнијим понуђачем.

VI Пријаве за преговоре за непосредну погодбу за давање у закуп пословних простора у власништву општине Рудо достављају се на адресу: Општина Рудо, улица Драгољуба Драже Михаиловића број 41, 73260 Рудо, директно на протокол или путем поште препоручено са назнаком „Комисији за преговоре за непосредну погодбу за давање у закуп пословних простора у власништву општине Рудо“.

VII Рок за подношење пријава ја 5 дана од дана објављивања јавног позива на Огласној табли, wеб страници Општине и ТВ Рудо.

VIII Избор најповољнијег преговарача, као рок и начин објављивања резултата јавног огласа извршиће се у складу са Одлуком о давању у закуп пословних простора у власништву општине Рудо („Службени гласник општине Рудо“, број 7/14).

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Рато Рајак, дипл.инж.арх.,с.р.