Jавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора КП „Услуга“ а.д. Рудо

На основу члана 8. Закона о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03), Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање чланова Надзорног одбора К.П. Услуга  а.д. Рудо број:02-111-2/17 од 30.03.2017.године, Одлуке о утврђивању критерија за избор и именовање органа управљања у предузећима и установама чији је оснивач Скупштина општине Рудо ( Службени гласник општине Рудо број 1/04 и 7/11), члана 13.  Одлуке о оснивању акционарског друштва-Комунално предузеће „Услуга“ Рудо („ Службени гласник општине Рудо“ број 8/12) и члана 30. Статута  Комуналног предузећа „Услуга“ а.д. Рудо  („Службени гласник општине Рудо“ број: 8/12 ), Скупштина акционара коју представља Начелник општине Рудо,  р а с п и с у ј е

 ЈАВНИ КОНКУРС

за избор и именовање чланова Надзорног одбора KП Услуга“ a.д. Рудо

 

              Расписује  се јавни конкурс за избор и именовање чланова Надзорног одбора КП „Услуга“ а.д. Рудо, 3 члана.

I-Опис послова

Обавља  послове у складу са законом и општим актима

II-Мандат

Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године.

Члан  надзорног одбора не може бити радник запослен у наведеном  предузећу.

III-Општи услови:

Прописани Законом  о министарским, владиним и другим именовањима Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 41/03).

IV-Посебни услови:

-висока , виша  или средња стручна спрема,

-познавање дјелатности које  предузеће обавља,

-познавање садржаја и начина рада Надзорног одбора.

V-Сукоб интереса

Кандидати  не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано Законом о министарским, владиним и другим именовањима Републике С рпске(„Службени гласник Републике Српске“ број:41/03) и Законом о спречавању сукоба интереса у органима власти Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број:73/08).

VI-Потребна  документација

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни доставити:

1.извод из матичне књиге рођених,

2.увјерење о држављанству, не старије од 6 мјесеци,

3.овјерена фотокопија личне карте,

4.биографију о кретању у служби,

5.увјерење да није  осуђиван за кривично дјело (за кандидате рођене у Републици Српској увјерење ће се прибавити службеним путем),

6.доказ о стручној спреми-диплома,

7.потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву за остале услове.

Уз пријаву се може приложити оригиналан документ или његова овјерена фотокопија.

VII-Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Српске“  и  дневном листу „Глас Српске“.

Ако конкурс не буде објављен истовремено у оба гласила, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

Пријаве се могу доставити лично или путем поште на адресу: Начелник општине Рудо, Ул.Ђенерала Драгољуба Драже Михајловића 41, са назнаком: За Комисију за избор Надзорног одбора КП „Услуга“ а.д. Рудо.

Са свим кандидатима који уђу у ужи избор Комисија  ће обавити интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

 

 

Број: 02-111-3/17                                                                                                                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Датум: 31.03.2017. године                                                                                                                                                     Рато Рајак, дипл инж. архитектуре

Р у д о