Оглас о продаји путничког моторног возила

Општина Рудо продаје, путем усменог јавног надметања-лицитацијом, путничко моторно возило „Golf 2“; 1,6 DJХ, број мотора JP 8836229, број шасије WVWZZZ1GZNW200405, боја бијела, година производње 1992. регистарских ознака 083-К-326.

Лицитација за продају возила одржаће се дана 23.10.2017.године, са почетком у 11,00 часова у канцеларији број: 15 у згради општине Рудо.

Почетна продајна цијена возила из тачке I овог огласа износи 560,00 КМ (словима: петстотинашездесет конвертибилних марака).

Право учешћа на лицитацији имају сва правна и физичка лица која по закону могу стећи право својине на возилу, а која у остављеном року поднесу пријаву и уплате кауцију. Физичка лица која учествују у јавном надметању (лицитацији), потребно је да Комисији за продају службеног путничког моторног возила путем лицитације, на увид доставе један од идентификационих докумената (лична карта, пасош), као и пуномоћ лица које их овлашћује, уколико у поступку учествују у својству пуномоћника. Правна лица, која учествују у јавном надметању, потребно је да Комисији на увид доставе доказ о упису у судски регистар правног лица, као и овлаштење лица које их заступа.

Оглас