Obavještenje o legalizaciji objekata

Obavještavaju se pravna i fizička lica sa područja opštine Rudo, vlasnici bespravno izgrađenih ili bespravno započetih objekata, odnosno dijelova objekta, da je 18.07.2018. godine stupio na snagu Zakon o legalizaciji bespravno izgrađenih objekata. Ovim zakonom stvoreni su uslovi za legalizaciju objekata, odnosno dijelova objekata koji su izgrađeni, započeti ili rekonstruisani bez građevinske dozvole, kao i za objekte izgrađene na osnovu građevinske dozvole na kojima je prilikom građenja odstupljeno od građevinske dozvole i glavnog projekta, a koji su izgrađeni ili čija je izgradnja započeta do dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Postupak legalizacije pokreće se po zahtjevu investitora ili vlasnika bespravno izgrađenog ili bespravno započetog objekta, odnosno dijela objekta, koji se podnosi Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove.

NAPOMENA: Ako investitor, odnosno vlasnik bespravno izgrađenog objekta zahtjev za legalizaciju ne podnese u roku od 6 mjeseci, računajući od dana stupanja na snagu ovog Zakona, odnosno do 18.01.2019. godine, pored naknade propisane ovim Zakonom (naknada za rentu i naknada za uređenje građevinskog zemljišta) dodatno plaća i naknadu za legalizaciju koja iznosi 20% od obračunatog iznosa gore navedenih naknada.

               Sve detaljne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove.