Обавјештење о продужењу рока за подношење захтјева за стамбено збрињавање по Јавном позиву

Рок за подношење захтјева по јавном позиву за стамбено збрињавање број: 16-01-372-73/19 од 08.04.2019. године који је расписан у складу са одредбама Уредбе о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида („Службени гласник Републике Српске“ број: 26/19)
продужен је до 01. јула 2019. године.
Наведено Обавјештење објављујемо у цјелости:

РЕПУБЛИKА СРПСKА
ВЛАДА
-Министарство рада и борачко инвалидске заштите-
Број: 16-01-372-73-9/19
Бањалука, 27.05.2019. године

 

У складу са чланом 25. Уредбе о стамбеном збрињавању породица породица погинулих бораца и ратних војних инвалида одбрамбено
отаџбинског рата Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број: 26/19) Министарство рада и борачко инвалидске заштите објављује

ИЗМЈЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ У СKЛАДУ СА УРЕДБОМ О СТАМБЕНОМ
ЗБРИЊАВАЊУ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО
ОТАЏБИНСKОГ РАТА РЕПУБЛИKЕ СРПСKЕ

I

У Јавном позиву за подношење захтјева за стамбено збрињавање у складу са Уредбом о стамбеном збрињавању породица породица погинулих
бораца и ратних војних инвалида одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске број: 16-01-372-73/19 од 08.04.2019. године објављеном дана 10.04.2019. године
у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ и на Wеб страници Министарства рада и борачко инвалидске заштите, тачка VIII-„РОK ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА“
мијења се тако што се ријечи:“до 31. маја 2019. године“ мијењају ријечима : „до 01.јула 2019. године“.

Остали дио текста у тачки VIII остаје непромијењен.

II

Измјена Јавног позива ће бити објављена у дневним листовима „Глас Српске“ и „Независне новине“ и на Web страници Министарства рада и борачко инвалидске заштите
-Јавни позив-Јавни позив за стамбено збрињавање.

МИНИСТАР
Душко Милуновић