Obavještenje o produženju roka za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje po Javnom pozivu

Rok za podnošenje zahtjeva po javnom pozivu za stambeno zbrinjavanje broj: 16-01-372-73/19 od 08.04.2019. godine koji je raspisan u skladu sa odredbama Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 26/19)
produžen je do 01. jula 2019. godine.
Navedeno Obavještenje objavljujemo u cjelosti:

REPUBLIKA SRPSKA
VLADA
-Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite-
Broj: 16-01-372-73-9/19
Banjaluka, 27.05.2019. godine

 

U skladu sa članom 25. Uredbe o stambenom zbrinjavanju porodica porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno
otadžbinskog rata Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 26/19) Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite objavljuje

IZMJENU JAVNOG POZIVA
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE U SKLADU SA UREDBOM O STAMBENOM
ZBRINJAVANJU PORODICA POGINULIH BORACA I RATNIH VOJNIH INVALIDA ODBRAMBENO
OTADŽBINSKOG RATA REPUBLIKE SRPSKE

I

U Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za stambeno zbrinjavanje u skladu sa Uredbom o stambenom zbrinjavanju porodica porodica poginulih
boraca i ratnih vojnih invalida odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske broj: 16-01-372-73/19 od 08.04.2019. godine objavljenom dana 10.04.2019. godine
u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ i na Web stranici Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite, tačka VIII-„ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA“
mijenja se tako što se riječi:“do 31. maja 2019. godine“ mijenjaju riječima : „do 01.jula 2019. godine“.

Ostali dio teksta u tački VIII ostaje nepromijenjen.

II

Izmjena Javnog poziva će biti objavljena u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“ i na Web stranici Ministarstva rada i boračko invalidske zaštite
-Javni poziv-Javni poziv za stambeno zbrinjavanje.

MINISTAR
Duško Milunović