Наредба

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама (“Службени гласник Републике Српске“, број 121/12 и 46/17), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести (“Службени гласник Републике Српске“, број 90/17), члана 59. и 82.  Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19)  на основу Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазваних вирусом корона (Службени гласник Републике Српске бр. 23/20), а на приједлог Општинског штаба за ванредне ситуације, начелник општине Рудо, доноси:

НАРЕДБУ

О ОБАВЕЗНОЈ ДЕЗИНФЕКЦИЈИ, ЗАБРАНИ И ОГРАНИЧЕЊУ РАДА ТРГОВИНСКИХ, УГОСТИТЕЉСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ РУДО

I

НАРЕЂУЈЕ СЕ, вршење дезинфекције на територији Општине Рудо од 15.03.2020. године у року од 48 сати, на основу Наредбе о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазавених вирусом корона (Службени гласник Републике Српске бр. 23/20) Министарства здравља и социјалне заштите Републике Српске.

II

Дезинфекција обухвата:

Све јавне површине и јавне објекте на подручју општине Рудо, Основне школе са подручним школама, Средњошколски центар, Центар за дневни боравак и Центар за социјални рад, зграду Општине и Полиције, Дом здравља, Дом културе, вјерске објекте, ватрогасно друштво, самосталне занатске, трговинске и угоститељске радње, објекте банке, предузећа, бензинске пумпе, заједнице етажних власника, јавни превоз и све остале јавне установе, предузећа и објекте.

III

Надлежни орган Општине Рудо је извршио избор извођача дезинфекције „Санитација“ доо Зворник, у складу са одредбама закона о заштити становништва од заразних болести и одредаба Закона о јавним набавкама.

IV

Трошкови услуга дезинфекције плаћају:

1. Државна и прватна предузећа, јединице републичких органа управе, установе и фондови, по претходно склопљеним уговором са дваоцем услуга,

2. Приватне, услужне, трговинске и угоститељске радње сходно површини простора,

3. Општина Рудо за површине и објекте у којима су смјештене установе чији је оснивач општина Рудо.

V

Мјере ограничења и забране рада односе се на:

1. Трговинске и угоститељске објекте чије се радно вријеме ограничава на 20.00 часова.

2. Играоница и дневно збрињавање дјеце и омладине са сметњама у развоју, престају са радом почев од 17.03.2020. године до даљњег.

VI

Против свих јавних предузећа и одговорних лица у предузећима, власника приватних самосталних радњи и свих других који не поступе у складу са Наредбом о обавезној дезинфекцији, забрани и ограничењу рада на подручју општине Рудо, предузеће се законске санкције сходно Закоу о заштити становништва од заразних болести (Службени гласник Републике Српске бр. 90/17).

VII

Наредба ступа на снагу даном доношења а биће објављена на ТВ Рудо и званичном сајту општине Рудо.

Здравствени инспектор

Душица Суботић

Начелник општине Рудо

Рато Рајак

Наредба