Naredba

Na osnovu člana 22. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12 i 46/17), člana 43. Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 90/17), člana 59. i 82.  Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 97/16 i 36/19)  na osnovu Naredbe o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvanih virusom korona (Službeni glasnik Republike Srpske br. 23/20), a na prijedlog Opštinskog štaba za vanredne situacije, načelnik opštine Rudo, donosi:

NAREDBU

O OBAVEZNOJ DEZINFEKCIJI, ZABRANI I OGRANIČENJU RADA TRGOVINSKIH, UGOSTITELJSKIH I DRUGIH OBJEKATA

NA TERITORIJI OPŠTINE RUDO

I

NAREĐUJE SE, vršenje dezinfekcije na teritoriji Opštine Rudo od 15.03.2020. godine u roku od 48 sati, na osnovu Naredbe o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazavenih virusom korona (Službeni glasnik Republike Srpske br. 23/20) Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

II

Dezinfekcija obuhvata:

Sve javne površine i javne objekte na području opštine Rudo, Osnovne škole sa područnim školama, Srednjoškolski centar, Centar za dnevni boravak i Centar za socijalni rad, zgradu Opštine i Policije, Dom zdravlja, Dom kulture, vjerske objekte, vatrogasno društvo, samostalne zanatske, trgovinske i ugostiteljske radnje, objekte banke, preduzeća, benzinske pumpe, zajednice etažnih vlasnika, javni prevoz i sve ostale javne ustanove, preduzeća i objekte.

III

Nadležni organ Opštine Rudo je izvršio izbor izvođača dezinfekcije „Sanitacija“ doo Zvornik, u skladu sa odredbama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i odredaba Zakona o javnim nabavkama.

IV

Troškovi usluga dezinfekcije plaćaju:

1. Državna i prvatna preduzeća, jedinice republičkih organa uprave, ustanove i fondovi, po prethodno sklopljenim ugovorom sa dvaocem usluga,

2. Privatne, uslužne, trgovinske i ugostiteljske radnje shodno površini prostora,

3. Opština Rudo za površine i objekte u kojima su smještene ustanove čiji je osnivač opština Rudo.

V

Mjere ograničenja i zabrane rada odnose se na:

1. Trgovinske i ugostiteljske objekte čije se radno vrijeme ograničava na 20.00 časova.

2. Igraonica i dnevno zbrinjavanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, prestaju sa radom počev od 17.03.2020. godine do daljnjeg.

VI

Protiv svih javnih preduzeća i odgovornih lica u preduzećima, vlasnika privatnih samostalnih radnji i svih drugih koji ne postupe u skladu sa Naredbom o obaveznoj dezinfekciji, zabrani i ograničenju rada na području opštine Rudo, preduzeće se zakonske sankcije shodno Zakou o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Službeni glasnik Republike Srpske br. 90/17).

VII

Naredba stupa na snagu danom donošenja a biće objavljena na TV Rudo i zvaničnom sajtu opštine Rudo.

Zdravstveni inspektor

Dušica Subotić

Načelnik opštine Rudo

Rato Rajak

Naredba