Одлука о организацији наставе за вријеме ванредне ситуације у средњој школи

На основу члана 132. Закона о Средњем образовању и васпитању (Републике Српске бр.41.18) доносим

О Д Л У К У 

о организацији наставе за вријеме ванредне ситуације

 

Од 23.3.2020. наставници су дужни да организују наставу на даљину, и то:

 1. Разредне старјешине су дужне да ступе у контакт са ученицима свог одјељења и направе групе( преко вибера, месинџера…) како би лакше комуницирали у овом периоду док се изводи настава на даљину, а у групу убацити обавезно предметне наставнике.
 2. Разредне старјешине су дужне обавијестити родитеље да у ЈУ Средњошколском центру Рудо од 23.3.2020. почиње да се изводи настава на даљину.
 3. Ради лакшег комуницирања директор ће направити вибер групу са свим наставницима и педагогом.
 4. Наставни садржаји ће бити доступни у вријеме предвиђено распоредом часова.
 5. Предметни професори треба да направе распоред комуникације са ученицима у коме ће осмислити задатке за рад према утврђеном термину (потребна је комуникација ради самоевалуације градива).
 6. Задатке прилагодити тако да прате и остварују наставни план и програм, али и да нису преобимни и/или неоствариви у оваквом виду наставе.
 7. Наставници практичне наставе су дужни да до 22. 3. Предају приједлог који сматрају најостварљивијим у овом виду наставе за дато занимање. Усвојени предлози ће бити саставни дио ове одлуке.
 8. Све недоумице ће се рјешавати у току следеће седмице, а евентуалне проблеме у комуникацији и приједлоге за побољшање овог вида наставе доставити директору. Усвојени приједлози ће бити саставни дио ове одлуке.
 9. За евиденцију образовно-васпитних активности на даљину одговорни су наставници. Евиденција о настави на даљину треба да се заснива на биљешкама и евиденцијама које на индивидуалноим нивоу воде наставници, да би се по нормализовању услова, потребни подаци могли накнадно унијети у одјељенску књигу.
 10. Наствници су дужни да ученицима пруже свесрдну подршку у усвајању програмских садржаја и прате њихово напредовање.
 11. За вријеме трајања овог вида наставе одвијаће се и вредновање рада, тако што ће ученици добијене задатке рјешавати и слати наставницима. Наставници прате напредовање ученика до којих могу доћи кроз различите врсте провјера (домаћи задаци, вјежбање, провјере, есеји, презентације, цртежи и друго). По нормализовању услова и по повратку у учионице те оцјене и увиди наставника могу бити значајно искориштени за завршно оцјењивање на крају наставне године. Ученици су дужни радити домаће задатке у своје свеске и по нормализовању услова, свеске донијети на увид, што ће бити један од елемената за извођење закључне оцјене.
 12. Директор и педагог стоје на располагању у свим наставницима у циљу ефикаснијег извођења насатве на дањину и превазилажења евентуалних проблема.
 13. О извођењу наставе на даљину родитељи и јавност ће бити обавијештени путем локалне телевизије.

Одлука