Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Рудо

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19) и члана 97. став 1 Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16), Начелник општине Рудо, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС

за пријем приправника у Општинску управу Рудо

I- Начелник општине Рудо расписује Јавни конкурс за пријем приправника у Општинску управу Рудо, на одређено вријеме, ради обављања приправничког стажа, у трајању од једне године, и то:

1.Приправника са завршеном високом стручном спремом-први циклус студија са остварених најмање 240 ECTS бодова или VII степен стручне спреме у занимању:

-Дипломирани инжењер архитектуре или

дипломирани инжењер грађевинарства………………………………………………..1 извршилац,

-Дипломирани социјални радник…………………………………………………………….1 извршилац,

-Дипломирани правник………………………………………………………………………………1 извршилац.

2.Приправника са завршеном високом стручном спремом-први циклус студија са остварених 180 ECTS бодова у занимању:

-Струковни економиста………………………………………………………………………………1 извршилац.

II-Општи услови за пријем приправника

1.да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,

2.да је старији од 18 година,

3.да има општу здравствену способност,

4.да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи,

5.да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

6 да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

III-Посебни услови за пријем

Поред општих услова, пријављени кандидати морају испуњавати следеће посебне услове:

1.Завршен факултет одговарајућег смјера,

2.Да се налази на евиденцији Завода за запошљавање Републике Српске са статусом незапосленог лица, без радног искуства у траженом степену стручне спреме односно звању.

IV-Потребна документа

1. Извод из матичне књиге рођених,

2. Увјерење о држављанству Републике Српске, односно БиХ, не старије од 6 мјесеци,

3. Увјерење да кандидат није осуђиван, издаје МУП по мјесту рођења, не старије од 3 мјесеца (за лица рођена у Републици Српској, увјерење ће се прибавити службеним путем),

4. Потписану и од надлежног органа овјерену личну изјаву у писаној форми:

а) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини три године прије објављивања конкурса,

б) да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи.

5. Овјерену фотокопију личне карте или пасоша,

6. Овјерену фотокопију дипломе о стручној спреми са просјеком оцјена у току студија,

7. Увјерење бироа за запошљавање да се води и од када на евиденцији незапослених, са стручном спремом, односно звањем које се тражи конкурсом,

8. Овјерену фотокопију радне књижице (странице са личним подацима, подацима о завршеној школи и подацима о запослењу),

9. Увјерење о статусу члана породице погинулог борца (дијете)-достављају само кандидати који имају тај статус,

10. Увјерење о општој здравственој способности- достављају изабрани кандидат по окончању конкурсне процедуре.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса, Комисија за спровођење поступка за пријем приправника обавиће интервју, о чему ће кандидати бити благовремено обавјештени.

V- Пријаве на Јавни конкурс достављају се лично у пријемној канцеларији Општинске управе Рудо или путем поште, на адресу, Општина Рудо-Комисија за спровођење поступака за пријем приправника, ул.Ђенерала Д.Д. Михаиловића 41, Рудо.

Особа задужена за давање додатних обавјештења о Јавном конкурсу је Слађана Пушоњић, шеф Одсјека за општу управу и друштвене дјелатности, контакт телефон: 058/711-164.

VI- Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Јавног конкурса. Јавни конкурс биће објављен у  дневном листу „Глас Српске“ и Телевизији Рудо. Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања.

Јавни конкурс ће за вријеме трајања рока за пријаву бити објављен и на званичној веб-страници Општине Рудо.

 

Број: 02-123-3/20                                                         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ,

Датум: 17.09.2020.године                           Рато Рајак, дипл.инж.архитектуре