Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Rudo

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16 i 36/19) i člana 97. stav 1 Zakona o službenicima i namještenicima u organima jedinice lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16), Načelnik opštine Rudo, r a s p i s u j e

JAVNI KONKURS

za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Rudo

I- Načelnik opštine Rudo raspisuje Javni konkurs za prijem pripravnika u Opštinsku upravu Rudo, na određeno vrijeme, radi obavljanja pripravničkog staža, u trajanju od jedne godine, i to:

1.Pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom-prvi ciklus studija sa ostvarenih najmanje 240 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme u zanimanju:

-Diplomirani inženjer arhitekture ili

diplomirani inženjer građevinarstva………………………………………………..1 izvršilac,

-Diplomirani socijalni radnik…………………………………………………………….1 izvršilac,

-Diplomirani pravnik………………………………………………………………………………1 izvršilac.

2.Pripravnika sa završenom visokom stručnom spremom-prvi ciklus studija sa ostvarenih 180 ECTS bodova u zanimanju:

-Strukovni ekonomista………………………………………………………………………………1 izvršilac.

II-Opšti uslovi za prijem pripravnika

1.da je državljanin Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine,

2.da je stariji od 18 godina,

3.da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4.da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest mjeseci ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u opštinskoj upravi,

5.da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

6 da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

III-Posebni uslovi za prijem

Pored opštih uslova, prijavljeni kandidati moraju ispunjavati sledeće posebne uslove:

1.Završen fakultet odgovarajućeg smjera,

2.Da se nalazi na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske sa statusom nezaposlenog lica, bez radnog iskustva u traženom stepenu stručne spreme odnosno zvanju.

IV-Potrebna dokumenta

1. Izvod iz matične knjige rođenih,

2. Uvjerenje o državljanstvu Republike Srpske, odnosno BiH, ne starije od 6 mjeseci,

3. Uvjerenje da kandidat nije osuđivan, izdaje MUP po mjestu rođenja, ne starije od 3 mjeseca (za lica rođena u Republici Srpskoj, uvjerenje će se pribaviti službenim putem),

4. Potpisanu i od nadležnog organa ovjerenu ličnu izjavu u pisanoj formi:

a) da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini tri godine prije objavljivanja konkursa,

b) da nije u sukobu interesa, odnosno da ne obavlja dužnost koja je nespojiva sa dužnošću službenika u opštinskoj upravi.

5. Ovjerenu fotokopiju lične karte ili pasoša,

6. Ovjerenu fotokopiju diplome o stručnoj spremi sa prosjekom ocjena u toku studija,

7. Uvjerenje biroa za zapošljavanje da se vodi i od kada na evidenciji nezaposlenih, sa stručnom spremom, odnosno zvanjem koje se traži konkursom,

8. Ovjerenu fotokopiju radne knjižice (stranice sa ličnim podacima, podacima o završenoj školi i podacima o zaposlenju),

9. Uvjerenje o statusu člana porodice poginulog borca (dijete)-dostavljaju samo kandidati koji imaju taj status,

10. Uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti- dostavljaju izabrani kandidat po okončanju konkursne procedure.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim kandidatima koji budu ispunjavali uslove Konkursa, Komisija za sprovođenje postupka za prijem pripravnika obaviće intervju, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavješteni.

V- Prijave na Javni konkurs dostavljaju se lično u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Rudo ili putem pošte, na adresu, Opština Rudo-Komisija za sprovođenje postupaka za prijem pripravnika, ul.Đenerala D.D. Mihailovića 41, Rudo.

Osoba zadužena za davanje dodatnih obavještenja o Javnom konkursu je Slađana Pušonjić, šef Odsjeka za opštu upravu i društvene djelatnosti, kontakt telefon: 058/711-164.

VI- Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa. Javni konkurs biće objavljen u  dnevnom listu „Glas Srpske“ i Televiziji Rudo. Ako Konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana poslednjeg objavljivanja.

Javni konkurs će za vrijeme trajanja roka za prijavu biti objavljen i na zvaničnoj veb-stranici Opštine Rudo.

 

Broj: 02-123-3/20                                                         NAČELNIK OPŠTINE,

Datum: 17.09.2020.godine                           Rato Rajak, dipl.inž.arhitekture