JAVNA RASPRAVA O NACRTU  BUDŽETA OPŠTINE RUDO ZA 2021. GODINU

Skupština opštine Rudo je, na sjednici održanoj dana 25.02.2021. godine, usvojila Nacrt budžeta opštine Rudo za 2021. godinu i donijela Zaključak kojim se isti stavlja na javnu raspravu.

Usvojen je Nacrt budžeta za 2021. godinu u iznosu od 4.753.750,00 KM, a koga čine:

 • budžetski prihodi ………………………………………………………………………4.537.750,00 KM
 • primici od otplate datih kredita iz budžetskih sredstava…………  100.000,00 KM
 • ostali primici ………………………………………………………………………..      16.000,00 KM
 • neutrošena sredstva revolving fonda………………………………………..   100.000,00 KM

Nacrt budžeta opštine Rudo za 2021.godine se stavlja na javnu raspravu koja će se obaviti u vremenu od  01.03. do 09.03.2021.godine.

Za praćenje javne rasprave obrazuje se Radna grupa u sastavu:

 1. Marić Slavoslav, predsjednik
 2. Todorović Marijan, član
 3. Kuzmanović Šalipur Jelena, član
 4. Tešević Zoran, član
 5. Ćirović Velibor, član.

Zadatak Radne grupe je da:

 1. Nacrt budžeta opštine za 2021. godinu učini dostupnim javnosti;
 2. Prikupi sve primjedbe, mišljenja i prijedloge u toku javne rasprave;
 3. Prati javnu raspravu i daje informacije o iznesenim prijedlozima na javnoj raspravi;
 4. Pripremi izvještaj o rezultatima javne rasprave.

Radna grupa će učiniti dostupnim Nacrt budžeta opštine Rudo za 2021.godinu, objavljivanjem na oglasnim tablama opštine Rudo, na veb stranici opštine Rudo, dostavljanjem istog pravnim i fizičkim licima koja to budu zatražila, omogućavanjem zainteresovanima da izvrše uvid u isti, i davanjem potrebnih objašnjenja.

Zainteresovana pravna i fizička lica svoje primjedbe, mišljenja i prijedloge mogu dostaviti članovima Radne grupe preko Centra za usluge građanima do 09.03.2021.godine.

Javna rasprava o Nacrtu budžeta opštine Rudo za 2021. godinu održaće se 09.03.2021.godine sa početkom u 11,00 časova u maloj sali Doma kulture Rudo.

Nacrt budžeta