Судски извршни поступак у вези Пољопривредне задруге Увац

Дана 25.03.2021. године (четвртак) у просторијама ПЗ Увац одржана је I предметна продаја покретних ствари извршеника. У питању је судски извршни поступак који се тиче намирења невраћеног општинског кредита подигнутог од стране ПЗ Увац.

Других заинтересованих купаца није било.

Поступајући по Одлуци СО Рудо у учествовању на I продаји покретних ствари у извршним поступцима  који се воде против ПЗ Увац општина Рудо купила ствари које су биле предмет залоге приликом подизања кредита, за укупан износ од 90.620,00 КМ (деведетхиљадаишестстотинадвадесет) а што одговара ½ процијењене вриједности купљене имовине.

Овим је намирен дио приспјелог дуга по основу додјељеног кредита.