Јавни позив за додјелу стамбене јединице социјалног становања на коришћење

Начелник општине Рудо, расписује Јавни позив за додјелу јединице социјалног становања на коришћење.

Општина Рудо даје у непрофитни закуп стамбену јединицу у згради социјалног становања у улици Kраља Петра I Ослободиоца у Рудом, саграђена на парцели означеној са к.ч. број 642/3, уписана у Лист непокретности број 429 КО Рудо Град,  на одређено вријеме, уз сигурност коришћења док трају потребе за стамбеним збрињавањем и уз испуњеност општих и посебних услова прописаних Правилником о поступку додјеле стамбених јединица социјалног становања, и то:

  • стамбена јединица социјалног становања – површине 40,30 м2, стан број 8, први спрат, структуром једнособан стан.

Право на додјелу стамбене јединице социјалног становања на коришћење имају физичка лица која испуњавају опште и посебне услове на основу којих се утврђује ранг-листа за додјелу стамбене јединице.

Јавни позив