Јавни позив послодавцима и републичким инвалидским организацијама за субвенције за запошљавање и економску подршку инвалида у 2021. години

ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида расписao je Јавни позив број: 01-6049-УО/21 послодавцима и републичким инвалидским организацијама за субвенције за запошљавање и економску подршку инвалида у 2021. години.

Министарство рада и борачко-инвалидске заштите и ЈУ Фонд за професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалида Приједор (у даљем тексту Фонд) реализују Пројекат запошљавања инвалида у Републици Српској чија је укупна вриједност 290.000,00 КМ, а који се финансира из средстава Фонда.

Инвалид је, у складу са Законом о професионалној рехабилитацији, оспособљавању и запошљавању инвалида, лице са најмање 40% инвалидности, лице са најмање 70% тјелесног оштећења и лице са лаком и умјереном менталном ретардацијом.

 Пројектом се финансира запошљавање код послодавца на неодређени временски период и економска подршка, за укупно 92 инвалида, кроз следеће компоненте:

 1. КОМПОНЕНТА I: Запошљавање код послодаваца за 40 инвалида, у износу од 4.000,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 160.000,00 КМ.
 2. КОМПОНЕНТА II: Економска подршка за 52 инвалида у износу од 2.500,00 КМ по једном лицу, што укупно износи 130.000,00 КМ.

Пројекат предвиђа финансирање запошљавања код послодаваца и економску подршку инвалидима и њиховим породицама путем републичких инвалидских организација према утврђеним приоритетима и критеријумима.

Реализација овог пројекта и начин дозначавања средстава вршиће се у складу са одредбама Одлуке о начину остваривања права на стимулансе при запошљавању инвалида, број: 243-01/12 од 07.06.2012. године и Одлуке о начину остваривања права на економску подршку, број: 01-342/12 од 31.07.2012. године и број: 01-6048-УО/21 од 24.12.2021. године, које је донио Управни одбор Фонда. Обавезе послодаваца и републичких инвалидских организација прецизираће се уговором закљученим са Фондом.

С обзиром да је послодавац обавезан запослити инвалида на неодређено вријеме, Фонд ће вршити праћење и контролу пројекта у периоду од најмање 24 мјесеца од дана потписивања уговора.

Права и услови учешћа на јавном позиву

Право учешћа имају послодавци и инвалиди са подручја Републике Српске уколико испуњавају сљедеће услове:

За запошљавање инвалида послодавац треба испуњавати следеће услове: 

 1. Да је регистрован у складу са законским прописима;
 2. Да измирује обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом;
 3. Да достави програм у којем ће образложити потребе и разлоге пријема инвалида;
 4. Да према њему није покренут стечај, односно ликвидациони поступак;
 5. Да има већ пријављеног најмање једног запосленог радника на пуно радно вријеме;
 6. Да није користио средства Фонда и ЈУ Завода за запошљавање Републике Српске;
 7. Да испуњава и друге услове утврђене Jавним позивом.

Средства се неће одобравати послодавцима који у досадашњим пројектима нису испоштовали уговорне обавезе са Фондом.

За економску подршку инвалидима републичка инвалидска организација мора

испуњавати следеће услове:

 Да је регистрована у складу са законским прописима;

 1. Да има статус инвалидске организације од јавног интереса;
 2. Да  достави програм у којем ће образложити потребу за економском подршком инвалидима и њиховим породицама;
 3. Да испуњава и друге услове утврђене јавним позивом.

Средства се неће одобравати републичким инвалидским организацијама које у досадашњим пројектима нису испоштовале уговорне обавезе са Фондом, нити републичким инвалидским организацијама за предложене кориснике економске подршке који су већ користили средства за ову намјену, односно који су запослена лица или лица у пензији.

Средства се неће одобравати републичким инвалидским организацијама на име трошкова провођења пројекта.

Рок за подношење пријава

Јавни позив je отворен 60 дана од дана објављивања у дневном листу „Глас Српске“ и на званичној интернет страници Фонда,

 Напомене

У случају већег броја захтјева, а због ограниченог износа расположивих средстава, Фонд ће додјелу средстава вршити према утврђеним приоритетима, тако да постоји могућност да се средства не одобре свим подносиоцима захтјева за тражени број инвалида и у траженом износу средстава.

Фонд задржава право да у случају потребе затражи додатну документацију.

Непотпуне пријаве и пријаве које не задовољавају основне критеријуме овог позива неће бити разматране.

Све копије докумената морају бити овјерене.

Јавни позив и сви апликациони обрасци објављени су и на интернет страници Фонда: www.fondinvrs.org или на линку: https://www.fondinvrs.org/novosti/okrugli-sto-o-mogucnosti-zaposljavanja-lica-sa-invaliditetom/.

Додатне информације у вези овог позива могу се добити на телефон канцеларије Фонда:

052/ 240-951.