Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora

Opštinska izborna komisija Rudo je na osnovu člana 2.13 stav (1) tačka 3. Izbornog zakona BiH, a u vezi s članom 11. Pravilnika o utvrđivanju kvalifikacija i postupku imenovanja članova biračkih odbora raspisala Javni oglas za izbor kandidata za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora, mobilnog tima ili tima za otvaranje vreća i brojanje glasačkih listića.

Uslov za prijavu po ovom Javnom oglasu je:

  • da je prijavljeni kandidat osoba s pravom glasa,
  • da se na njega ne odnosi  član 2.3.Izbornog zakona BiH,
  • da ima najmanje završenu srednju školu, odnosno III, IV ili V stepen stručne spreme,
  • da ima prijavljeno prebivalište u opštini Rudo.

Rok za podnošenje prijava je dvadeset (20) dana od dana objave Javnog oglasa na oglasnoj tabli opštinske uprave Rudo, na internet stranici Opštinske uprave Rudo i TV Rudo.

Prijavu na javni oglas kandidati dostavljaju u zatvorenoj koverti u sjedište Opštinske izborne komisije Rudo sa naznakom:

Opštinska izborna komisija Rudo

Adresa: Đenerala Dragoljuba Draže Mihailovića 41, 73260 Rudo sa naznakom

„Prijava na  Javni oglas za popunu rezervnog spiska kvalifikovanih osoba za imenovanje članova biračkih odbora ne otvarati“.

Javni oglas