Јавни позив за достављање приједлога-пријава за додјелу награда младима општине Рудо

На основу члана  15. Став 2. Одлуке о наградама и признањима  („Службени гласник општине Рудо“ број:10/09 и 7/14) а на иницијативу Комисије за награде и признања Скупштине општине Рудо, Начелник општине Рудо,објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање приједлога-пријава за додјелу награда младима општине Рудо

 

I

Објављује се  Јавни позив  за достављање приједлога-пријава за додјелу „Награде младима општине Рудо“ поводом празника и славе општине Рудо 12 јула – Св. Апостола Петра и Павла.

„Награда младима општине Рудо“ се додјељује као посебан вид признања за младе, а за истакнута остварења у свим областима живота и рада.

(ученицима генерације основних и средње школе и  редовним студентима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама са просјеком осцјена 9,00 и више, а са пребивалиштем на подручју општине Рудо).

Уз „Награду младима општине Рудо“ додјелиће се и пригодна новчана награда.

 

II

Право предлагања имају правна и физичка лица, органи и радна тјела и други субјекти са сједиштем, односно пребивалиштем на подручју општине Рудо.

Предлагачи из става 1. овог члана дужни су своје приједлоге за награду доставити Комисији за награде и признања Скупштине општине у року од 15 дана од дана објављиваља овог јавног позива.

Приједлог се доставља писмено и мора садржавати основне биографске податке о предложеном кандидату-физичком лицу и образложење са наведеним подацима о посебном доприносу и постигнутим резултатима.

Уз приједлог за додјелу награде редовним студентима првог и другог циклуса студија на јавним високошколским установама са просјеком осцјена 9,00 и више а са пребивалиштем на подручју општине Рудо  потребно је доставити: доказ просјечној оцјени, доказ о статусу редовног студента и доказ о пребивалишту на подручју општине Рудо.

Приједлог за додјелу награда припрема и утврђује Комисија за награде и признања Скупштине општине и доставља га у писменој форми Скупштини општине на разматрање и усвајање.

III

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на Огласној Табли и  интернет страници општине Рудо и ТВ Рудо.

Приједлози се подносе  лично у Шалтер сали општине Рудо  или путем поште на адресу: “Општина Рудо, ул.Ђ.Д.Д.Михаиловића број 41; са назнаком “Пријава на јавни позив за додјелу новчаних награда младима општине Рудо“.

Неблаговремени и непотпуни приједлози неће се разматрати.

Све додатне информације у вези са расписаним Јавним позивом могу се добити на број телефона 058/700-081,е-mail:centar@opstinarudo.com или лично у Шалтер сали општине Рудо.

 

 

Број:02-014-21/22                                                             Начелник општине Рудо

Датум:02.06.2022.године                                                   Драгољуб Богдановић

                      ______________________