Javni poziv

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo* i Srbija.

Opština Rudo i projekat ReLOaD2 pozivaju omladinske organizacije[1] sa područja Opštine Rudo da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa razvojnim ciljevima Strategije razvoja Opštine Rudo za period 2018-2027. godina te koji su predloženi kroz konstultacije sa mladima u okviru Dijaloga za mlade[2] na području opštine Rudo. U okviru Dijaloga za mlade Opštine Rudo, u periodu februar – juli 2022. godine ukupno su organizovana četiri konstultativna sastanka sa učešćem preko 30 mladih osoba sa područja Opštine Rudo, na kojim su pioritizirane slijedeći projekti i inicijative:

Izgradnja sportske teretane na otvorenom te organizovanje sadržaja koji imaju za cilj popularizaciju sportskih aktivnosti na otvorenom.
Osiguranje prevoza za djecu i mlade iz rubnih područja opštine Rudo (posebno učešće mladih iz rubnih područja u sadržajima u centralnom dijelu Rudog)
Podrška i organizacija konsultativnih procesa između mladih i opštine Rudo, organizujući tematske sastanke i otvorene forume u okviru platforme Dijalog za mlade.

Projektni prijedlozi sa kojima omladinske organizacije apliciraju na ovaj javni poziv su u obavezi sadržavati dio aktivnosti koji se odnose na Projektni prijedlozi bi trebali biti sadržane od volonterskih akcija i sadržaja koje će uključivati veliki broj mladih te animirati ih na omladinski aktivizam.

Finansijska sredstva će biti dodijeljena onim omladinskim organizacijama čiji projekti doprinoe sprovedbi jedne ili više navedenih projekata, a koji ispunjavaju ostale uslove javnog poziva.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 20.000,00 KM.

Opština Rudo i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od četiri (4) do šest (6) mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu septembar 2022. – februar 2023. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD (udruženje/udruga ili fondacija) / omladinske organizacije, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini a koje djeluju na području opštine Rudo.

Sve zainteresovane omladinske organizacije detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim adresama: www.ba.undp.org, te na službenoj web adresi Opštine Rudo: www.opstinarudo.com.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Rudo može se preuzeti od petka 29. jula do petka 26. avgusta 2022. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail:  projekti@opstinarudo.com ili ličnim preuzimanjem USB-a sa svim aplikacionim formama tokom informativnog sastanka „Otvoreni dan“ koji se održava u ponedeljak 8. avgusta 2022.

INFORMATIVNE SESIJE:

Informativni sastanak (otvoreni dani) će se održati u maloj Sali Doma kulture Rudo 8. avgusta 2022. godine u periodu od 11,00 do 12,00 sati. U slučaju da tokom trajanja javnog poziva postoji interes za ponovno održavanje otvorenih dana, sastanak će biti ponovljen tokom trajanja Javnog poziva. Smjernice za aplikante Javnog poziva će detaljno biti prezentirane na informativnom sastanku.

Osim toga, sva pitanja vezana za javne pozive mogu se poslati e-poštom registry.ba@undp.org sa referencom na ReLOaD2 BiH projekat u naslovu. Upiti mogu biti poslani najkasnije do 23. avgusta 2022. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od tri (3) radna dana od dana prijema. U svrhu transparentnosti svi odgovori će biti objavljeni na web stranicama Opštine Rudo i UNDP-a.

PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set čini jedan elektronski primjerak (USB) na kojem se nalaze odvojeno osnovna i dodatna dokumentacija, te po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Opštine tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 15,00 sati, sa naznakom za ReLOaD2 projekat na adresi:

Opština Rudo

Ulica Đenerala Draže Mihajlovića br.11

73260 Rudo, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 26. avgust 2022. godine do 15,00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. e-mailom) neće biti uzete u razmatranje.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Opština Rudo će voditi urednu evidenciju o primljenim pošiljkama i izdavati potvrde o prijemu.

Aplikantima se preporučuje da prije predaje prijedloga projekta provjere da je aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru (Aneks 9) koja je sastavni dio aplikacije.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici opštine www.opstinarudo.com kao i na oglasnoj ploči u zgradi opštine Rudo, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

1. Pojektni prijedlog

2. Pregled budžeta

3. Matrica logičkog okvira

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Administrativni podaci o aplikantu

6. Finansijska identifikaciona forma

7. Izjava o podobnosti

8. Izjava o dvostrukom finansiranju

9. Lista za provjeru

10. Ciljevi održivog razvoja

Smjernice Opština Rudo

Najčešđe postavljana pitanja sa odgovorima