Produžen rok za dostavljanje projekata

ReLOaD2 je regionalni projekat kojeg finansira Europska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja/teritorija Zapadnog Balkana i to: Albanija, Republika Sjeverna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo i Srbija.

Opština Rudo i projekat ReLOaD2 pozivaju sve organizacije civilnog društva koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade, a koje djeluju na području Opštine Rudo, da dostave prijedloge projekata koji su u vezi sa razvojnim ciljevima Strategije razvoja Opštine Rudo za period 2018-2027. godina i koji su potvrđeni kroz konstultacije sa mladim u okviru održanih sastanaka u sklopu Dijaloga za mlade na području opštine Rudo.

Novi rok za podnošenje projekata je 25. avgust 2022. godine do 15,00 časova.

Prijave podnesene nakon navedenog roka razmatrat će se samo u slučaju da poštanski žig označava datum i vrijeme slanja prije službenog roka.

Dijalog za mlade Opštine Rudo je platforma koja je korištena za konsultacije sa mladim u periodu februar – juli 2022. godine. Ukupno su organizovana četiri tematska sastanka na kojim je učestvovalo preko 30 mladih osoba sa područja opštine Rudo.

Kroz ovaj konsultativni proces  pioritizirane su tri tematske oblasti :

  1. Uspostavljanje sportskih sadržaja na otvorenom / teretane na otvorenom te organizovanje sadržaja koji imaju za cilj popularizaciju vježbanja i/ili sportskih sadržaja za mlade;
  2. Obezbjeđenje prevoza za mlade i djecu iz rubnih područja opštine Rudo kako bi se obezbjedilo učešće u sportskim i/ili kulturnim sadržajima koji se nude u opštini Rudo;
  3. Pružanje podrške mladima kroz osmišljeni set aktivnosti kako bi se uključili u dalje konsultativne procese na području opštine Rudo (organizujući tematske sastanke, kulturne sadržaje, otvorene forume i inovativne događaje), u okviru platforme Dijalog za mlade.

Tematske oblasti se odnose na posebnu korisničku kategoriju koju čine mlade osobe od 16 do 30 godina starosti

Finansijska sredstva će biti dodijeljena onim organizacijama civilnog društva čiji projekti doprinose rješavanju jednog ili više  tematskih oblasti a koji ispunjavaju ostale uslove javnog poziva.

NAPOMENA: Projektni prijedlozi u okviru ovog javnog poziva treba da osiguraju uključivanje mladih osoba u sve predložene projektne aktivnosti te volonterski angažman mladih gdje god je to moguće.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000,00 KM do 20.000,00 KM.

Opština Rudo i UNDP zadržavaju pravo da ne dodijele sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od četiri (4) do šest (6) mjeseci.

Izabrani projekti se trebaju realizovati u periodu septembar 2022. – februar 2023. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane organizacije civilnog društva ili OCD (udruženje/udruga ili fondacija), koje imaju iskustvo u provedbi projekata za mlade, u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini, a koje djeluju na području opštine Rudo.

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim adresama: www.ba.undp.org, te na službenoj web adresi Opštine Rudo:  www.opstinarudo.com.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv za Opštinu Rudo može se preuzeti od utorka 2. avgusta do četvrtka 25. avgusta 2022. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: projekti@opstinarudo.com.

Sva pitanja vezana za javne pozive mogu se poslati e-poštom registry.ba@undp.org sa referencom na ReLOaD2 BiH projekat u naslovu. Upiti mogu biti poslani najkasnije do 22. avgusta 2022. godine, a odgovori će biti dostavljeni u pisanom obliku u roku od tri (3) radna dana od dana prijema. U svrhu transparentnosti svi odgovori će biti objavljeni na web stranicama Opštine Rudo i UNDP-a.

 PREDAJA APLIKACIJA:

Prijavni set čini jedan elektronski primjerak (USB) na kojem se nalaze odvojeno osnovna i dodatna dokumentacija, te po jedan primjerak dokumenata koje je potrebno dostaviti u štampanom obliku. Svi materijali se dostavljaju u jednoj zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično na pisarnicu Opštine tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08,00 do 15,00 sati, sa naznakom za ReLOaD2 projekat na adresi:

 Opština Rudo

Ulica Đenerala Draže Mihajlovića br.11

73260 Rudo, Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 25. avgust 2022. godine do 15,00 sati. Aplikacije koje budu pristigle poslije navedenog roka biti će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum i vrijeme slanja prije zvaničnog isteka roka.

Aplikacije poslane na bilo koji drugi način (npr. e-mailom) neće biti uzete u razmatranje.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i riječi “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

Opština Rudo će voditi urednu evidenciju o primljenim pošiljkama i izdavati potvrde o prijemu.

Aplikantima se preporučuje da prije predaje prijedloga projekta provjere da je aplikacija kompletna, tako što će ispuniti listu za provjeru (Aneks 9) koja je sastavni dio aplikacije.

Rezultati javnog poziva će isključivo biti objavljeni na web stranici UNDP BIH www.ba.undp.org, te na web stranici opštine www.opstinarudo.com kao i na oglasnoj ploči u zgradi opštine Rudo, u roku od 30 radnih dana od zatvaranja javnog poziva. Pismenim putem obavijestiti će se samo organizacije civilnog društva čiji su prijedlozi projekata odabrani za finansiranje.

 

POziv može da se preuzme na sledećem linku: POZIV