Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2022. godini

Opština Rudo uz podršku Karitasa Švicarske raspise Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2022. godini.
Prav na ostvarivanje podrške za zapošljavanje u 2022. godini mogu ostvariti:
Ranjive grupe stanovništva na tržištu rada, sa područja opštine Rudo, fizička i pravna lica sa sjedištem na prostoru opštine Rudo.
Cilj podrške:

 • Pružanja podrške socijalno ugroženim, ranjivim grupama stanovništva da pokrenu ili poboljšaju ekonomske aktivnosti (preduzetničke, poljoprivredne, zanatske i dr.);
 • Pružanja pomoći ugroženim kategorijama stanovništva prilikom pokretanja vlastitog biznisa (povećati broj preduzetničkih radnji i preduzeća);
 • Pružanja pomoći postojećim preduzetnicima koji žele proširiti obim poslovanja i zaposliti socijalno ugrožene ranjive kategorije sa tržišta rada i tim povećati broj zaposlenih i poboljšati socioekonomsku situaciju ovih kategorija.

Podrška uključuje:

 1. Podršku pri izradi biznis plana,
 2. Podrška za povećanje ekonomske aktivnosti,
 3. Podrška pri unaprijeđenju i registraciji biznisa – najbolje biznis ideje/biznis planovi za pokretanje/unaprijeđenje biznisa će dobiti finansijsku i savjetodavnu podršku za rad;
 4. Podrška postojećim biznisima koji žele zaposliti ekonomski ugrožene kategorije na tržištu rada – podrška za unapređenje njihovog biznisa;
 5. Podrška pri vođenju biznisa – podržani biznisi će nakon obuke dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa kreiranje dodatne vrijednosti (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Korisnici ovih sredstava su ranjive grupe stanovništva na tržištu rada, sa područja opštine Rudo, fizička i pravna lica sa sjedištem na prostoru opštine Rudo.
Pravo na učešće u programu podrške imaju punoljetne osobe koje:

 •  Žele unaprijediti svoju ekonomsku aktivnosti,
 • Žele registrovati biznis ili domaćinstvo/gazdinstvo,
 • Fizička i pravna lica koji žele unaprijediti poslovanje te doprinijeti razvoju regije i novim zapošljavanjima.

U ranjive grupe stanovništva na tržištu rada spadaju:

 • Nezaposlene žene, bez obzira na dob,
 • Mlade nezaposlene osobe do 35 godina,
 • Nezaposlene osobe sa invaliditetom,
 • Domaćinstva sa jednim roditeljem (nepotpune porodice sa maloljetnom djecom),
 • Domaćinstva sa više od 1 nezaposlenog člana,
 • Pripadnici nacionalnih manjina,
 • Povratnička populacija,
 • Osobe sa Zavoda sa zapošljavanje kojima je preostalo od 3-5 godina za sticanje prava na penziju;
 • Teže zapošljive osobe (starosti između 50 i 65 godina).

Ukupna sredstva za ekonomsku podršku za 2022. godinu iznose 60.000,00 KM. Sredstva za ovu namjenu obezbijediće se iz iz budžeta opštine Rudo sa stavke 414149- Subvencije neprofitnim subjektima u iznosu od 30.000, od Karitasa Švicarske 30.000 KM i od učešća korisnika.
Ukupan raspoloživi fond za dodjelu grant sredstava u iznosu od 60.000 KM dijeli se na tri kategorije:

 • Fond za podršku registrovanim biznisima u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 8.000 KM;
 • Fond za podršku novim preduzetnicima u maksimalanom pojedinačnom iznosu po biznisu do 4.000 KM;
 • Fond za podršku poljoprivrednicima u maksimalnom pojedinačnom iznosu  do 3.000 KM.

Dokumentacija za prijavu na „Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2022. godini“, može se preuzeti od 11.10.2022. godine, na zvaničnoj veb stranici opštine Rudo: www.opstinarudo.com, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na: projekti@opstinarudo.com,  ili lično preuzimanjem u kancelariji broj: 11, ĐDD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo.
Pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se postaviti do 25.10.2022. slanjem upita na projekti@opstinarudo.com, sa naznakom „Za Javni poziv“. Odgovori na upite biće dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od prijema upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti javno objavljeni na opštinskoj internet stranici.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom sa potencijalnim aplikantima, „otvoreni dan“ će se održati u maloj sali Doma kulture  21.10. 2022. godine sa početkom u 11.00 časova.  Potencijalni aplikanti će tokom eventualnog sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima i sl.
Elektronski ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom koja je navedena u javnom pozivu) mora se dostavi u jednom (1) primjerku u štampanoj formi, u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično, tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 08:00 do 15:00 časova, na sljedeću adresu:

Opština Rudo, 

ĐDD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo,

sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2022. godini“

 • NE OTVARAJ –

Vanjska strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju prijave, puno ime i adresu podnosioca prijave sa nazivom biznis ideje.
Rok za podnošenje Zahtjeva na Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2022. godini je 20 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na Oglasnoj tabli opštine Rudo, veb stranici opštine Rudo i TV Rudo.
Tekst javnog poziva i aplikaciju možete preuzeti na sledećem linku:

Javni poziv

Aplikacija za domacinstva

Aplikacija za preduzetnike i biznis