Обавјештење

Закон о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 132/22) ступио је на снагу 1. јануара 2023.године и сви корисници који су у претходном периоду остваривали право на финансијску помоћ у износу од 750 КМ дужни су да испуне услове прописане Законом како би и даље остваривали ово право.

Овим законом прописано је да ће незапослени родитељ четворо и више дјеце у Републици Српској примати новчану накнаду у износу од 750 КМ на мјесечном нивоу, уз уплаћене порезе и доприносе. Осим што ће на основу ових законских одредби незапослени родитељи четворо и више дјеце моћи да испуне услове за пензију, значајна новина у Закону је што ће право на финансијску накнаду имати и запослени самохрани родитељи четворо и више дјеце као и, у нарочито оправданим случајевима, старатељ са којим четворо или више дјеце живе у заједничком домаћинству.

Да би се остварило законом прописано право потребно је да родитељ/подносилац захтјева испуњава сљедеће услове прописане чланом 6. поменутог закона и то:

1) да је незапослено лице и да не остварује примања по другом основу која су већа од најниже плате у Републици Српској,

2) да има четворо или више дјеце, од којих је најмлађе дијете у доби до 18 година живота или дијете над којим је продужено родитељско право у складу са законом,

3) да малољетна дјеца живе са родитељем у заједничком домаћинству и да се налазе на редовном основном школовању у Републици Српској, уколико за то испуњавају услове,

4) да има држављанство Босне и Херцеговине и држављанство Републике Српске,

5) да има пријављено пребивалиште у Републици Српској или територији Брчко Дистрикта БиХ, са ентитетским држављанством Републике Српске.

Уз попуњен Захтјев за признавање права на новчано примање, подносилац захтјева прилаже сљедећу документацију у оригиналу или овјереној фото-копији, којом се доказује испуњеност услова из члана 6. овог закона, а то подразумијева:

  1. изводе из матичне књиге рођених за свако дијете, односно одлуку суда о продужењу родитељског права над дјететом старијим од 18 година;
  2. одлуку надлежног органа о повјеравању дјетета на заштиту, чување и васпитање, уколико је таква одлука донесена,
  3. увјерење о држављанству Босне и Херцеговине и држављанству Републике Српске за подносиоца захтјева,
  4. потврду о пребивалишту за подносиоца захтјева,
  5. потврду о пребивалишту за свако малољетно дијете,
  6. потврду да малољетно дијете редовно похађа основну школу у Републици Српској у складу са Законом о основном васпитању и образовању,
  7. овјерена копија личне карте подносиоца захтјева,
  8. потврда из банке о отвореном рачуну, са бројем текућег рачуна подносиоца захтјева, уколико исплата иде путем банке.

Доказ да подносилац захтјева није регистрован, односно пријављен у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса по основу радног односа  и да не остварује мјесечни доходак по другом основу који је већи од најниже плате у Републици, које издаје Пореска управа Републике Српске, изузев самохраних родитеља који имају право на поменуто новчано примање, Министарство прибавља по службеној дужности, те овај доказ подносилац захтјева није у обавези самостално достављати.

На основу властитог избора, корисник права приликом подношења захтјева може одлучити да ли ће поменуто новчано примање добијати путем поште на кућну адресу, или путем банке уплатом на текући рачун.

КОРИСНИЦИ, КОЈИ СУ ДО САДА, ОСТВАРИЛИ ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ  ПОДНОШЕЊЕМ ЗАХТЈЕВА ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ, у обавези су да документацију уз попуњен нови захтјев допуне потврдом о пребивалишту за свако малољетно дијете и  потврдом да малољетно дијете редовно похађа основну школу у Републици Српској у складу са Законом о основном васпитању и образовању.

КОРИСНИЦИ КОЈИ СУ ДО САДА ОСТВАРИЛИ ФИНАНСИЈСКУ ПОМОЋ  А КОЈИ СУ СЕ НАЛАЗИЛИ У ЕВИДЕНЦИЈИ ЈУ ЈАВНИ ФОНД ЗА ДЈЕЧИЈУ ЗАШТИТУ КАО КОРИСНИЦИ ДЈЕЧИЈЕГ ДОДАТКА, обавезни су да покрену поступак за остваривање права прописаног новим Законом о подршци незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској, тако што ће доставити попуњен образац захтјева и сву напријед наведену документацију.

Министарство ће, по службеној дужности, покренути поступак одлучивања о праву на новчано примање, у складу са одредбама овог закона, а у случају потребе може бити затражена и друга додатна документација која је неопходна за признавање поменутог права.

Образац захтјева можете преузети овдје: Захтјев за признавање права на новчано примање незапосленом родитељу четворо и више дјеце у Републици Српској.doc

Захтјев са документацијом потребно је доставити на адресу Министарства породице, омладине и спорта: Трг Републике Српске бр. 1, 78 000 Бањалука.

За додатна питања и евентуалне нејасноће контактирати на: 051/338-309, 051/338-379, 051/338-316,

051/338-441, 051/338-313.