Obavještenje

Zakon o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj 132/22) stupio je na snagu 1. januara 2023.godine i svi korisnici koji su u prethodnom periodu ostvarivali pravo na finansijsku pomoć u iznosu od 750 KM dužni su da ispune uslove propisane Zakonom kako bi i dalje ostvarivali ovo pravo.

Ovim zakonom propisano je da će nezaposleni roditelj četvoro i više djece u Republici Srpskoj primati novčanu naknadu u iznosu od 750 KM na mjesečnom nivou, uz uplaćene poreze i doprinose. Osim što će na osnovu ovih zakonskih odredbi nezaposleni roditelji četvoro i više djece moći da ispune uslove za penziju, značajna novina u Zakonu je što će pravo na finansijsku naknadu imati i zaposleni samohrani roditelji četvoro i više djece kao i, u naročito opravdanim slučajevima, staratelj sa kojim četvoro ili više djece žive u zajedničkom domaćinstvu.

Da bi se ostvarilo zakonom propisano pravo potrebno je da roditelj/podnosilac zahtjeva ispunjava sljedeće uslove propisane članom 6. pomenutog zakona i to:

1) da je nezaposleno lice i da ne ostvaruje primanja po drugom osnovu koja su veća od najniže plate u Republici Srpskoj,

2) da ima četvoro ili više djece, od kojih je najmlađe dijete u dobi do 18 godina života ili dijete nad kojim je produženo roditeljsko pravo u skladu sa zakonom,

3) da maloljetna djeca žive sa roditeljem u zajedničkom domaćinstvu i da se nalaze na redovnom osnovnom školovanju u Republici Srpskoj, ukoliko za to ispunjavaju uslove,

4) da ima državljanstvo Bosne i Hercegovine i državljanstvo Republike Srpske,

5) da ima prijavljeno prebivalište u Republici Srpskoj ili teritoriji Brčko Distrikta BiH, sa entitetskim državljanstvom Republike Srpske.

Uz popunjen Zahtjev za priznavanje prava na novčano primanje, podnosilac zahtjeva prilaže sljedeću dokumentaciju u originalu ili ovjerenoj foto-kopiji, kojom se dokazuje ispunjenost uslova iz člana 6. ovog zakona, a to podrazumijeva:

  1. izvode iz matične knjige rođenih za svako dijete, odnosno odluku suda o produženju roditeljskog prava nad djetetom starijim od 18 godina;
  2. odluku nadležnog organa o povjeravanju djeteta na zaštitu, čuvanje i vaspitanje, ukoliko je takva odluka donesena,
  3. uvjerenje o državljanstvu Bosne i Hercegovine i državljanstvu Republike Srpske za podnosioca zahtjeva,
  4. potvrdu o prebivalištu za podnosioca zahtjeva,
  5. potvrdu o prebivalištu za svako maloljetno dijete,
  6. potvrdu da maloljetno dijete redovno pohađa osnovnu školu u Republici Srpskoj u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju,
  7. ovjerena kopija lične karte podnosioca zahtjeva,
  8. potvrda iz banke o otvorenom računu, sa brojem tekućeg računa podnosioca zahtjeva, ukoliko isplata ide putem banke.

Dokaz da podnosilac zahtjeva nije registrovan, odnosno prijavljen u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa po osnovu radnog odnosa  i da ne ostvaruje mjesečni dohodak po drugom osnovu koji je veći od najniže plate u Republici, koje izdaje Poreska uprava Republike Srpske, izuzev samohranih roditelja koji imaju pravo na pomenuto novčano primanje, Ministarstvo pribavlja po službenoj dužnosti, te ovaj dokaz podnosilac zahtjeva nije u obavezi samostalno dostavljati.

Na osnovu vlastitog izbora, korisnik prava prilikom podnošenja zahtjeva može odlučiti da li će pomenuto novčano primanje dobijati putem pošte na kućnu adresu, ili putem banke uplatom na tekući račun.

KORISNICI, KOJI SU DO SADA, OSTVARILI FINANSIJSKU POMOĆ  PODNOŠENJEM ZAHTJEVA PO JAVNOM POZIVU, u obavezi su da dokumentaciju uz popunjen novi zahtjev dopune potvrdom o prebivalištu za svako maloljetno dijete i  potvrdom da maloljetno dijete redovno pohađa osnovnu školu u Republici Srpskoj u skladu sa Zakonom o osnovnom vaspitanju i obrazovanju.

KORISNICI KOJI SU DO SADA OSTVARILI FINANSIJSKU POMOĆ  A KOJI SU SE NALAZILI U EVIDENCIJI JU JAVNI FOND ZA DJEČIJU ZAŠTITU KAO KORISNICI DJEČIJEG DODATKA, obavezni su da pokrenu postupak za ostvarivanje prava propisanog novim Zakonom o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj, tako što će dostaviti popunjen obrazac zahtjeva i svu naprijed navedenu dokumentaciju.

Ministarstvo će, po službenoj dužnosti, pokrenuti postupak odlučivanja o pravu na novčano primanje, u skladu sa odredbama ovog zakona, a u slučaju potrebe može biti zatražena i druga dodatna dokumentacija koja je neophodna za priznavanje pomenutog prava.

Obrazac zahtjeva možete preuzeti ovdje: Zahtjev za priznavanje prava na novčano primanje nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u Republici Srpskoj.doc

Zahtjev sa dokumentacijom potrebno je dostaviti na adresu Ministarstva porodice, omladine i sporta: Trg Republike Srpske br. 1, 78 000 Banjaluka.

Za dodatna pitanja i eventualne nejasnoće kontaktirati na: 051/338-309, 051/338-379, 051/338-316,

051/338-441, 051/338-313.