Obavještenje o obnavljanju ekološke dozvole

Republika Srpska
OPŠTINA RUDO
Opštinska uprava
-Odjeljenje za privredu, finansije,
prostorno uređenje i inspekcijske poslove-

Broj: 03-312-2/23
Datum: 23.02.2023.godine

Na osnovu člana 90. stav 5. i 6. Zakona o zaštiti životne sredine („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 71/12, 79/15 i 70/20), Odjeljenje za privredu, finansije, prostorno uređenje i inspekcijske poslove opštine Rudo, obavještava zainteresovanu javnost

O OBNAVLJANJU RJEŠENJA
O EKOLOŠKOJ DOZVOLI
za poslovno-proizvodni kompleks za preradu drveta na zemljištu označenom kao k.č.broj 854/1, 854/2, 854/3, 863 i 865 KO Rudo Grad, investitora d.o.o.
“Trejd sistem“ Rudo

Investitor d.o.o „Trejd sistem“ Rudo podnio je ovom organu Zahtjev za obnavljanje ekološke dozvole  za poslovno-proizvodni kompleks za preradu drveta na zemljištu označenom kao k.č.broj 854/1, 854/2, 854/3, 863 i 865 KO Rudo grad. Uz zahtjev, investitor je priložio i Izvještaje o izvršenim mjerenjima emisija, urađene od strane „Unis“ Istočno Sarajevo, Zapisnik inspektora za zaštitu životne sredine i Izjavu odgovornog lica da su sa danom podnošenja zahtjeva izvršene mjere i obaveze naložene rješenjem koje se obnavlja.

Cijeneći navedenu dokumentaciju, ovo Odjeljenje je utvrdilo da su ispunjeni svi uslovi predviđeni odredbama Zakona o zaštiti životne sredine, te je donijelo rješenje kojim se obnavlja ekološka dozvola za pomenuto postrojenje.

NAČELNIK ODJELJENJA

Marić Slavoslav, dipl.ecc.
____________________

Rješenje