Јавни позив за достављање приједлога-пријава за додјелу награда младима општине Рудо

На основу члана 15. Став 2. Одлуке о наградама и признањима („Службени гласник општине Рудо“ број:10/09 и 7/14), а на иницијативу Комисије за награде и признања Скупштине општине Рудо, Начелник општине Рудо, објављује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за достављање приједлога-пријава за додјелу награда младима општине Рудо

 

 

I

Објављује се  Јавни позив  за достављање приједлога-пријава за додјелу „Награде младима општине Рудо“ поводом празника и славе општине Рудо 12 јула – Св. Апостола Петра и Павла.

„Награда младима општине Рудо“ се додјељује као посебан вид признања за младе, а за истакнута остварења у свим областима живота и рада:

-Ученицима генерације у текућој школској години који похађају основне и средњу школу на подручју општине Рудо,

-Ученицима који похађају основне и средњу школу на подручју општине Рудо, а  који су у текућој школској години освојили неко од прва три мјеста на такмичењима републичког нивоа,

-Редовним студентима друге и виших година првог циклуса студија или интегрисаних студија на јавним високошколским установама са просјеком оцјена 9,00 и више, који до сада нису награђени по овом основу од стране општине Рудо.

Уз „Награду младима општине Рудо“ додјелиће се и пригодна новчана награда.

 

II

Право предлагања имају правна и физичка лица, органи и радна тјела и други субјекти са сједиштем, односно пребивалиштем на подручју општине Рудо.

Предлагачи из става 1. овог члана дужни су своје приједлоге за награду доставити Комисији за награде и признања Скупштине општине у року од 15 дана од дана објављиваља овог јавног позива.

Приједлог се доставља у писаној форми и мора садржавати основне биографске податке о предложеном кандидату-физичком лицу и образложење са наведеним подацима, доказима о посебном доприносу и постигнутим резултатима.

Доказе о испуњености услова за награђивање за ученике генерације и ученике који су освојили неко од прва три мјеста на такмичењима републичког нивоа прибавиће Комисија за награде и признања по службеној дужности.

Уз приједлог за додјелу награде редовним студентима првог циклуса студија на јавним високошколским установама са просјеком оцјена 9,00 и више потребно је да предлагач достави следеће :

  • увјерење о пребивалишту на подручју општине Рудо најкраће три године прије подношења захтјева,
  • доказ о статусу редовног студента друге или виших година студија студија или интегрисаних студија на јавним високошколским установама,
  • доказ о положеним свим испитима из претходне године студија према наставном програму високошколске установе са просјечном оцјеном 9,00 и више.

Право на награду не могу остварити студенти који су по овом основу већ награђени  од стране Општине Рудо.

Приједлог за додјелу награда припрема и утврђује Комисија за награде и признања Скупштине општине и доставља га у писаној форми Скупштини општине на разматрање и усвајање.

 

III

Јавни позив остаје отворен 15 дана од дана објављивања на Огласној табли и интернет страници општине Рудо и ТВ Рудо.

Приједлози се подносе лично у Шалтер сали општине Рудо или путем поште на адресу: “Општина Рудо, ул.Ђ.Д.Д.Михаиловића број 41; са назнаком “Пријава на јавни позив за додјелу новчаних награда младима општине Рудо“.

Неблаговремени и непотпуни приједлози неће се разматрати.

Све додатне информације у вези са расписаним Јавним позивом могу се добити на број телефона 058/700-081, е-mail: opstinarudo@spinter.net или лично у Шалтер сали општине Рудо.

 

Број: 02-014-3/24

Датум: 12 .06. 2024. године

                                        НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                     Драгољуб Богдановић с.р.