Konkurs za upis učenika u prvi razred SŠC “Rudo”

Na osnovu člana 64. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 41/18, 35/20, 92/20 i 55/23), a u vezi sa  Pravilnikom o upisu učenika u prvi razred srednje škole u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske“,broj: 31/19), a na osnovu Javnog Konkursa za upis učenika  u prvi razred srednjih škola Republike Srpske u školskoj 2024/2025.godini  JU Srednjoškolski centar Rudo

r a s p i s u j e,

J A V N I  K O N K U R S

za upis učenika  u prvi razred u JU Srednjoškolski centar Rudo

u školskoj 2024/2025.godini

I USLOVI ZA UPIS

 1. Pravo upisa u prvi razred srednjih škola imaju učenici sa završenom osnovnom školom koji nisu stariji od 17 godina na dan upisa.
 2. Lica  koja se upisuju u škole za učenike sa smetnjama u razvoju mogu imati drugu dobnu granicu za upis u prvi razred, a najviše do navršene 21.godine.
 3. Učenici sa smetnjama u razvoju upisuju se na osnovu, nalaza i mišljenja  stručne komisije o procjeni potreba i usmjeravanju djece i omladine sa smetnjama u razvoju, a koje donosi nadležna ustanova.
 4. U školama za djecu sa smetnjama u razvoju školuju se učenici u skladu sa preporukama navedenim u nalazu i mišljenju stručne komisije.
 5. Kandidat sa smetnjama u razvoju ne podliježe kriterijumima bodovanja za upis.
 6. Svi učenici sa teritorije Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine konkurišu pod  jednakim uslovima za upis u prvi razred javne škole, bez obzira na to gdje su završili osnovnu školu.
 7. Učenici iz drugih država mogu da konkurišu i upisuju pod istim uslovima kao i učenici iz Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.
 8. Prilikom predaje dokumenata za upis u prvi razred učenik iz druge države dužan je da dostavi dokaz o izvršenoj nostrifikaciji diplome ili dokaz da je zahtjev za nostrifikaciju diplome podnio Ministarstvu prosvjete i kulture Rebublike Srpske. (Ovo se ne odnosi na učenike koji su završili osnovno školovanje u Republici Srbiji)
 9. Ispunjavanje uslova kandidati dokazuju orginalnim svjedočanstvima o završenim razredima osnovne škole  i izvodom iz matične knjige rođenih.

JU Srednjoškolski centar Rudo u junskom i julskom upisnom roku za školsku 2024/2025. godinu upisuje učenike:

Red. broj Naziv struke Red.br. zanimanja Zanimanje Stepen Broj odjeljenja Broj učenika
1. Gimnazija 1. Opšti smjer IV 1 16
2. Saobraćaj 2. Tehničar drumskog saobraćaja IV 1 16
U k u p n o 2 32

II –  MJERILA I NAČIN IZBORA KANDIDATA

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:

 1.Opšteg uspjeha u osnovnoj školi,

 2.Posebnog uspjeha u osnovnoj školi iz pet predmeta značajnih za zanimanje u određenoj struci, odnosno smjeru gimnazije za koji kandidati konkurišu.

III  – VREDNOVANJE USPJEHA

Vrednovanje opšteg uspjeha u osnovnoj školi iskazuje se srednjom prosječnom ocjenom uspjeha na kraju godine, pomnožen sa brojem bodova na sljedeći način:

-u VI razredu prosječna/srednja/ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva,

-u VII  razredu prosječna/srednja/ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa dva,

-u VIII razredu prosječna /srednja/ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri,

-u IX razredu prosječna/srednja/ocjena opšteg uspjeha pomnoži se sa tri.

Na osnovu opšteg uspjeha kandidat može da ostvari najviše 50 bodova.

Vrednovanje posebnog uspjeha u osnovnoj školi vrši se iz pet predmeta značajnih za struku, zanimanje, smjer i odsjek na sljedeći način:

 • u VIII  razredu prosječna /srednja/ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva,
 • IX razredu prosječna/srednja/ocjena iz pet predmeta pomnoži se sa dva.

Po ovom osnovu kandidat može da ostvari najviše 20 bodova.

Po osnovu oba kriterijuma kndidat može osvojiti maksimalno 70 bodova.

Učenici koji su završili osnovnu školu u Republici Srbiji boduju se na isti način s tim što se boduje V,VI,VII i VIII razred, odnosno VII i VIII, jer je kod njih školovanje osmogodišnje.

IV– PREDMETI IZ OSMOG I DEVETOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE (VII I VIII ZA UČENIKE IZ REPUBLIKE SRBIJE)KOJI SE POSEBNO BODUJU ZA UPIS

Struka Predmeti koji se posebno boduju
Gimnazija-opšti smjer Srpski jezik,strani jezik,matematika,fizika i hemija
Saobraćaj Srpski jezik,matematika,fizika,geografija i informatika

V – REDOSLIJED KANDIDATA

Prilikom upisa kandidati se mogu prijaviti u najviše dva zanimanja u stručnim školama. Kandidatima se boduju rezultati u uspjehu u oba zanimanja ili smjera. Rangiranje se vršiu prema uspjehu u oba zanimanja ili smjera.

Prilikom bodovanja izbodovati sve kandidate za prvo zanimanje ili smjer i kad se popuni lista odobrenih mjesta za prvo zanimanje, ravnopravno bodovati sve kandidate za sledeća zanimanja, kako one kojima je to izbor prvog zanimanja ili smjera tako i one kandidate kojima je to drugo zanimanje ili smjer.

Ukoliko nije moguće izvršiti bodovanje iz druge države, učenik se stavlja na proširenu rang listu, na posljednje mjesto primljenih učenika, uz naznaku- na osnovu rješenja o priznavanju i rang liste upisanih učenika se povećava za broj upisanih učenika na osnovu rješenja o priznavanju.

Redoslijed kandidata utvrđuje se prema ukupnom broju bodova dobijenih na osnovu:

a/Opšteg uspjeha u osnovnoj školi,

b/Uspjeha iz pet predmeta značajnih za zanimanje u stručnim školama, smjeru u gimnaziji za koji kandidat konkuriše.

Ako više kandidata imaju jednak broj bodova, te im se ne može utvrditi redoslijed na rang listi do broja predviđenog planom upisa, prednost imaju sljedeći kandidati/po redoslijedu vrijednosti/

a/kandidat sa većom prosječnom ocjenom iz pet predmeta koji se boduju za upis u određeno zanimanje u stručnim školama, smjeru gimnazije,

b/kandidat koji ima veću prosječnu ocjenu opšteg uspjeha u šestom, sedmom, osmom i devetom razredu osnovne škole (V,VI,VII i VIII razred OŠ iz Republike Srbije)

v/kandidat koji su u osmom i devetom razredu osnovne škole (VII i VIII razredu OŠ Republike Srbije) osvojio prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom takmičenju iz predmeta koji se boduju za upis,

g/kandidat koji je nosilac diplome „Vuk Stefanović Karadžić“.

VI – UPISNI ROKOVI

Upis učenika obavlja se u dva upisna roka:

   1.u junskom  roku, od  17. juna do 28. juna 2024.godine i

   2.u julskom  roku, od  01. jula do 12. jula 2024.godine.

1.JUNSKI UPISNI ROK

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole počinje u ponedjeljak 17.06.2024.godine, a završava se u utorak, 18.06.2024.godine, za učenike koji imaju 60 i više bodova. Rezultati upisa objavljuju se u četvrtak, 20.06.2024.godine do 10,00 časova na oglasnoj tabli škole.

Prijem  dokumenata  za upis učenika u srednje četvorogodišnje i trogodišnje škole  počinje u ponedjeljak 24.06.2024.godine, a završava se u srijedu 26.06.2024.godine, za učenike koji imaju manje od 60 bodova. Rezultati upisa objavljuju se u petak,

28.06.2024.godine do 10,00 časova na oglasnoj tabli škole.

Škole su obavezne dostaviti podatke o upisu učenika u prvi razred, u prvom upisnom roku, Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske do 01.07.2024.godine.

2.JULSKI UPISNI ROK

Prijem dokumenata za upis učenika u srednje četvorogodišnje škole i srednje trogodišnje škole u julskom upisnom roku počinje u ponedjeljak, 01.07.2024.godine, a završava se u srijedu, 03.07.2024.godine. Rezultati upisa objavljuju se u petak  05.07.2024.godine do 10,00 časova na oglasnoj tabli škole.

Od  ponedjeljka 08.07.2024.godine, do petka 12.07.2024.godine, kandidati koji nisu zadovoljili uslove konkursa za željeno zanimanje upisuju se u škole, odnosno smjer u gimnaziji, struke i zanimanja u srednjim stručnim školama gdje ima slobodnog mjesta.

VII – DOKUMENTI ZA UPIS

Učesnici konkursa podnose školi potrebne dokumente:

1.Prijavu za upis /popunjava se prilikom prijavljivanja u  školu/

2.Orginalnu diplomu, svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi,

3.Orginalnu diplomu,svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi u inosranstvu, rješenje o priznavanju ili potvrdu o podnesenom zahtjevu za priznavanje,

4.Izvod iz matične knjige rođenih i uvjerenje o državljanstvu

5.Diplomu  „Vuk Stefanović Karadžić“

6.Diplomu za izuzetan uspjeh iz predmeta značajnih za struku,

7.Diplomu za osvojeno prvo, drugo ili treće mjesto na republičkom ili višem nivou takmičenja.

8.Adresirani koverat sa imenom, prezimenom i adresom kandidata  koji se prijavljuje na konkurs.

VIII – OBJAVLJIVANJE REZULTATA KONKURSA

Poslije utvrđivanja broja bodova formiraju se rang liste koje se stavljaju na uvid kandidatima na oglasnoj tabli srednje škole. Na oglasnoj tabli objavljuju se rang liste sa spiskom kandidata koji su ostvarili broj bodova potrebnih za prijem u prvi razred srednje škole i poseban spisak kandidata koji nisu ostvarili dovoljan broj bodova za prijem u prvi razred srednje škole. Rang liste potpisuje direktor škole. Obrada podataka i izrada rang lista radi se elektronski.

Učenici koji su upućeni da ponavljaju prvi razred srednje škole upisuju se u istu školu i u istu struku i zanimanje ili smjer u koju su bili upisani prethodne školske godine. Ako škola ne upisuje istu struku, zanimanje, smjer, koji  je učenik prethodne školske godine pohađao, a koji je upućen da ponavlja razred, može da se upiše u srodnu ili neku drugu struku, zanimanje, smjer, koje odredi komisija za upis.

Direktor škole imenuje komisiju za upis, koja se sastoji od tri člana.

Zadatak komisije za upis je da pripremi i sprovede upis učenika u prvi razred.

Učesnik konkursa za upis u prvi razred ili njegov roditelj, koji smatra da konkurs za upis nije sproveden na utvrđeni način i u skladu sa zakonom, te da su time povrijeđena njegova prava, ima pravo da podnese prigovor direktoru u roku od osam dana od dana objavljivanja spiska primljenih učenika, u skladu sa Zakonom.

Direktor škole donosi rješenje o prigovoru u roku od 24 sata, a najkasnije prvog narednog radnog dana.

Učesnik konkursa koji je nezadovoljan rješenjem direktora škole može podnijeti žalbu školskom odboru, u roku od tri dana od dana prijema rješenja.

Školski odbor donosi odluku o žalbi, u roku od tri dana od dana prijema žalbe. Odluka školskog odbora je konačna.

Škole su obavezne dostaviti konačne podatke o upisu učenika u prvi razred Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske najkasnije do 29.07.2024.godine.

Škola od učenika ne može naplaćivati troškove upisa.

Izvor: SŠC “Rudo”