Lista pravnih i fizičkih lica kojima se moze povjeriti tehnički pregled objekata

Nakon sprovedenog javnog poziva, formirana je Lista pravnih i fizičkih lica kojima se moze povjeriti tehnički pregled objekata.

Lista se formira na period od 2 godine u skladu sa Zakonom o uredjenju prostora i gradjenju.

Lista