Javni poziv – Prodaja akcija državnog kapitala u A.D. „Novi autodijelovi“ Rudo

Na osnovu člana 3, 5. i 16. Pravila tenderske prodaje („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 32/13) Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka, kao ovlašćeni prodavac, objavljuje:

 

J A V N I   P O Z I V

za učešće na tenderu pod oznakom: IRB-T-10/1

radi prodaje akcija državnog kapitala u

Akcionarskom društvu za proizvodnju dijelova i pribora

za motorna vozila

„NOVI AUTODIJELOVI“ Rudo 

 

  1. Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Investiciono-razvojna banka) na osnovu Odluke, broj: 02-348-1/13 od 10.09.2013. godine, nudi na prodaju 2.839.479 akcija državnog kapitala iz portfelja Akcijskog fonda Republike Srpske u Akcionarskom društvu za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila „Novi autodijelovi“ Rudo (u daljem tekstu: Društvo), što iznosi 100% osnovnog kapitala  u Društvu.
  2. Podaci o Društvu:

Naziv: Akcionarsko društvo za proizvodnju dijelova i pribora za motorna vozila „Novi autodijelovi“, Rudo.

Sjedište: Rudo, Republika Srpska; Bosna i Hercegovina.

Adresa: Industrijska bb.

Matični broj: 11067948.

Pretežna djelatnost: 34.300 – Proizvodnja dijelova za motorna vozila.

Oznaka hartije od vrijednosti Društva: NADR-R-A

  1. Informacioni memorandum Društva i ostale informacije vezane za učešće na tenderu, sadržani su u tenderskoj dokumentaciji i biće dostupni svim zainteresovanim licima nakon potpisivanja dokumenta„Potvrda interesa i izjava o povjerljivosti“, kao i uplate naknade za tendersku dokumentaciju (u daljem tekstu: naknada) od 200,00 (slovima: dvijestotine) KM.

 

Naknada se uplaćuje na račune Investiciono-razvojne banke, kod:

Nova Banka AD Banja Luka,

Račun broj: 5550070021778212 (za uplate u KM)

ili na devizni račun:

Nova Banka AD Banja Luka, SWIFT: NOBIBA22

Račun broj: BA395551101000276573

Korespodentna banka, SWIFT: DEUTDEFFXXX Deutsche bank AG Frankfurt am Main,

Germany

  1. Pravo učešća na tenderu imaju sva domaća i strana fizička i pravna lica.

Pravo učešća na tenderu nemaju državni organi, organizacije i preduzeća iz Bosne i Hercegovine u kojima je državni kapital veći od 25 procenata ukupnog kapitala,  domaća fizička i pravna lica koja nisu izmirila poreske obaveze (indirektne i direktne poreze), kao i fizička i pravna lica i osnivači pravnog lica koja prema Društvu imaju dospjele obaveze, neizmirene do dana podnošenja ponude.

  1. Elementi vrednovanja ponuda na tenderu su: prodajna cijena, investicija i plan zapošljavanja.
  2. Ponude se podnose neposredno kod Investiciono-razvojne banke, najkasnije do 30.10.2013. godine, do 12,00 časova. Investiciono-razvojna banka zadržava pravo produženja roka za podnošenje ponuda.

Javno otvaranje koverti označenih sa „Ponuda“ i „Prateća dokumentacija“ obaviće se u prostorijama Investiciono-razvojne banke, dana 30.10.2013. godine, sa početkom u 13,00 časova, a u cilju objavljivanja identiteta ponuđača.

  1. Ponuđač je obavezan Investiciono-razvojnoj banci garantovati ponudu iznosom od 200.000,00 (slovima: dvijestotinehiljada) KM.  Ponuda se garantuje uplatom depozita u novcu, ili podnošenjem neopozive, bezuslovne bankarske garancije, naplative na prvi poziv. Detaljno uputstvo o načinu uplate, odnosno podnošenju bankarske garancije dato je u tenderskoj dokumtaciji.
  2. Investiciono-razvojna banka ovim putem poziva sva zainteresovana lica da podnesu pismeni zahtjev za kupovinu tenderske dokumentacije neposredno u Investiciono-razvojnoj banci, poštom, faksom ili e-mail-om, sa naznakom „Zahtjev za kupovinu tenderske dokumentacije – oznaka tendera IRB-T-10/1″. Po prijemu zahtjeva zainteresovanom licu će se odmah uputiti na potpis obrazac „Potvrda interesa i izjava o povjerljivosti”.

Investiciono-razvojna banka zadržava pravo da ne izda tendersku dokumentaciju zainteresovanom licu ukoliko isto ne uputi zahtjev za kupovinu dokumentacije najkasnije 7 (slovima: sedam) dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

  1. Po prijemu potpisanog obrasca „Potvrda interesa i izjava o povjerljivosti” i dokaza o uplati naknade, Investiciono-razvojna banka će izdati tendersku dokumentaciju potencijalnom ponuđaču, odnosno licu koje on ovlasti, ili je dostaviti poštom.

Investiciono-razvojna banka ne snosi odgovornost  u slučaju gubitka ili zakašnjenja koje može nastati prilikom dostavljanja tenderske dokumentacije.

10.  Ovaj Javni poziv će se objaviti u jednom dnevnom listu dostupnom na cijeloj teritoriji Republike Srpske na srpskom jeziku i na internet stranici: www.irbrs.org na srpskom i engleskom jeziku.

 

11.  Za sve dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom i postupkom tenderske prodaje, zainteresovana lica  mogu se obratiti kontakt licu, na dolje navedenu adresu, svakim radnim danom od 8,00 do 16,00 časova:

Anka Arbutina,

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske a.d. Banja Luka,

Vidovdanska 2, 78 000 Banja Luka, Republika Srpska, BiH,

Telefon: + 387 51 334 776; Faks: + 387 51 334 770,

E-mail: anka.arbutina@irbrs.org