Etički kodeks

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“,br.101/04, 42/05 i 118/05), člana 34. Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“,br.3/05) i člana 13. stav 2. Poslovnika Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“,br.4/06), Skupština opštine Rudo na sjednici održanoj dana 04.10.2006.godine, donijela je

 

ETIČKI KODEKS IZABRANIH ZVANIČNIKA
OPŠTINE RUDO

1.U V O D

Član 1.

 1.Sadržaj ovog kodeksa utvrdjuje okvir etičkih principa za lokalne i javne zvaničnike, prilagodjen postojećem zakonodavstvu, propisima i principima javne administracije.

2.Ovim kodeksom izabrani predstavnici – odbornici u Skupštini opštine Rudo i Načelnik opštine Rudo žele da promovišu etičke principe i standarde svog ponašanja kojih će se pridržavati kako bi u domenu svog djelovanja mandat ostvarili u najboljem interesu svih gradjana u opštini.

2.PODRUČJE PRIMJENE

Član 2.

 1.Ovaj kodeks se odnosi na odbornike Skupštine opštine Rudo i Načelnika opštine Rudo, kao izabrane predstavnike gradjana, na neposrednim i tajnim izborima.

2.Principi ponašanja ustanovljeni ovim kodeksom će se primjenjivati i u izbornoj kampanji.

3.PRINCIPI PONAŠANJA

Član 3.

 Usvajanjem ovog kodeksa izabrani predstavnici preuzimaju obavezu da će, u cilju obavljanja svojih dužnosti pridržavati se principa prioriteta zakona i opšteg interesa, integriteta, nesebičnosti, zabrane mita i korupcije, otvorenosti, poštenja i odgovornosti, izbjegavanja sukoba interesa, pravilnog upravljanja resursima, obaveze profesionalnog usavršavanja, izbjegavanja kumulacije pozicija, uzajamnog poštovanja i uvažavanja.

3.1.Prioritet zakona i opšteg interesa

Član 4.

 1.U svom cjelokupnom djelovanju izabrani predstavnici uvijek će poštovati prioritet zakona i opšteg interesa i svoje aktivnosti će usmjeriti i djelovati u ostvarivanju javnog interesa.

2.Izabrani predstavnici će u svom djelovanju uvijek imati na umu da su izabrani predstavnici svih gradjana u opštini Rudo, a ne nekog njihovog dijela.

3.U svom djelovanju uvijek će svoje odluke i akcije podešavati isključivo u okviru propisa i po procedurama koje su predvidjene propisima.

4.Nijednu svoju odluku neće donijeti niti će glasati, niti prećutati da javno iznesu svoj stav ukoliko im je poznato da odredjeni akt koji treba da se donese nije u skladu sa propisima ili da nije ispoštovana procedura njegovog donošenja.

3.2.Integritet

Član 5.

 U svom djelovanju izabrani predstavnici će, prema svojim znanjima i sposobnostima, uvijek samostalno donositi svoje odluke za koje su odgovorni, uvijek imajući u vidu najbolji interes svih gradjana i neće preduzimati finansijske ili druge obaveze prema pojedincima i organizacijama koje bi za uzvrat tražile da vrše uticaj na njih u obavljanju njihovih javnih funkcija.

 Z.Z.Nesebičnost

Član 6.

 Poštujući pravilo da mandat pripada izabranom predstavniku a ne političkoj stranci sa čije liste je izabran, izabrani predstavnici će postupati u skladu sa opštim interesom koji isključuje rad za finansijsku dobit ili bilo koju drugu direktnu ili indirektnu korist za sebe ili lica iz svog privatnog okruženja.

3.4.Zabrana mita i korupcije

Član 7.

 Izabrani predstavnici ni u kom slučaju neće u obavljanju svojih funkcija primati ili davati neku naknadu, obećavati nagradu ili kakvu drugu korist ili na bilo koji drugi način se ponašati što se može okarakterisati kao aktivno ili pasivno podmićivanje po važećem zakonodavstvu, a u vezi sa podržavanjem ili nepodržavanjem odredjenog prijedloga akta, a naročito ako su ti stavovi suprotni Ustavu, zakonima, Statutu opštine i drugim propisima.

3.5.Otvorenost i odnosi sa medijima

 Član 8.

 1.Izabrani predstavnici će u svom djelovanju i u vezi sa odlukama koje donose uvijek biti otvoreni, blagovremeno obavještavati javnost putem sredstava javnog informisanja i nijednom svojom aktivnošću neće izbjegavati da jasno i javno saopšte svoje stavove i razloge za sopstvene odluke i ponašanje.

2.Prema zahtjevima medija će pošteno i u potpunosti pružati informacije vezane za obavljanje njihovih dužnosti i neće pružiti nijednu povjerljivu informaciju ili informaciju koja se tiče privatnog života izabranih predstavnika ili trećih lica.

Z.b.Poštenje i odgovornost

Član 9.

 1.Izabrani predstavnici će svoje dužnosti izvršavati pošteno u najširem smislu riječi i za svoje odluke i aktivnosti su odgovorni i sudu javnosti i biće uvijek spremni da se podvrgnu bilo kojoj vrsti kontrole koja odgovara njihovom položaju.

2.Osjećajući sopstvenu odgovornost izabrani predstavnik neće svoju poziciju koristiti za davanje prijedloga akta ili insistirati na donošenju akta za koji zna, ili je očigledno, da je suprotan propisima.

 3.7.Izbjegavanje sukoba interesa

Član 10.

 1.Izabrani predstavnici će se u svakom slučaju pridržavati odredaba Zakona o sukobu interesa i drugih zakona koji uredjuju nespojivost funkcija izabranog predstavnika sa funkcijom ili položajem u lokalnoj upravi, državnom organu ili preduzećima. U svim slučajevima nastupanja sukoba interesa ili nespojivosti funkcija, izabrani predstavnik će u najkraćem roku prijaviti takav slučaj i odstupiti sa pozicije.

2.Izabrani predstavnik će u svakom slučaju tokom rasprave prijaviti slučaj sukoba interesa, ako se razmatra odredjeni akt koji treba da bude usvojen i po kome bi on, ili njegovi srodnici i prijatelji, ili pravni subjekti u kome ima finansijski ili drugi interes, trebalo da ostvari kakvu korist ili privilegiju i prilikom odlučivanja će se izuzeti od izjašnjavanja.

Z.Izabrani predstavnik će se uredno pridržavati zahtjeva za prijavu podataka ili davanje informacija o funkcijama koje zauzima, zanimanju i promjenama u njegovoj imovini.

3.8.Upravljanje resursima

Član 11.

 1.Izabrani predstavnici će sa najvećom pažnjom i osjećanjem sopstvene odgovornosti usmjeravati svoje ponašanje i odluke koje se odnose na finansijska sredstva i upravljanje imovinom opštine, isključivo u skladu sa propisima i opštim interesom. Svojim ponašanjem neće dati povoda niti aktivno ili pasivno učestvovati u pripremanju ili podsticati donošenje nepravilnih odluka koje bi mogle donijeti lične koristi ili ostvarenja nečijeg privatnog interesa sa kojima su povezani finansijskim ili nekim drugim interesom.

2.Izabrani predstavnici će se uzdržavati od svih akcija koje bi trebalo da rezultiraju izborom, imenovanjem ili postavljenjem lica na odredjene pozicije, a da se pri tome ne sprovode propisi, ne obezbjedi postupak otvorene javne konkurencije, nezavisne primjene i poštovanja principa kvaliteta, profesionalnosti, znanja i sposobnosti.

3.9.Obaveza profesionalnog usavršavanja

Član 12.

 U cilju što uspješnijeg obavljanja sopstvenih dužnosti, izabrani predstavnici će kako samostalnim aktivnostima tako i prisustvujući seminarima, savjetovanjima i drugim oblicima edukacija, obogaćivati i usavršavati svoja znanja i sposobnosti.

3.10.Izbjegavanje kumulacije pozicija

Član 13.

 Izabrani predstavnik će u potpunosti biti posvećen ispunjavanju dužnosti koje mu pripadaju kao neposredno izabranom predstavniku, a imenovanja na druge pozicije će prihvatati samo u onoj mjeri koja neće umanjivati njegove radne i druge sposobnosti za izvršavanje osnovnih obaveza.

 3.11.Uzajamno poštovanje i uvažavanje

 Član 14.

 1.U medjusobnoj komunikaciji i uopšte komunikaciji sa javnošću izabrani predstavnici će u svakom slučaju istupati sa uvažavanjem i poštovanjem, njegovati kulturu dijaloga, razgovjetno saopštavati svoje misli i ideje, izbjegavajući korišćenje izraza koji mogu vrijedjati ili omalovažavati druge ličnosti ili grupe, na taj način poštujući jednaka prava svih na uvažavanje njihove ličnosti i uvjerenja.

2.Poštujući obaveze izabranih predstavnika – odbornika da su dužni prisustvovati sjednicama Skupštine opštine i tijela čiji su članovi, a uvažavajući jedni druge, neće napuštati zasjedanje prije završetka a ni tokom trajanja, a da prije toga ne saopšte javno predsjedavajućem razlog povremenog ili potpunog napuštanja zasjedanja. Ako su opravdanim razlogom spriječeni da prisustvuju sastancima ili sjednicama na koje su uredno i blagovremeno pozvani, predsjedavajućem će saopštiti te razloge, a on će Skupštinu, tijelo i forum obavjestiti o razlogu izostanka pozvanog odbornika.

Z.Takodje izabrani predstavnici će nastojati da prisustvuju javnim manifestacijama ili javnim skupovima na koje su uredno i blagovremeno pozvani u svojstvu izabranog prestavnika.

4.SVEČANA IZJAVA

Član 15.

 Izabrani prestavnici prilikom preuzimanja dužnosti daju svečanu izjavu kako je to predvidjeno Poslovnikom i potpisaće posebnu izjavu o prihvatanju i obavezi poštovanja ovog Kodeksa.

5.PRAĆENJE PRIMJENE KODEKSA

 Član 16.

 1.U cilju obezbjedjenja primjene ovog Kodeksa, Skupština opštine obrazuje poseban odbor za Etički kodeks (u daljem tekstu: Odbor).

2.Odbor prati primjenu kodeksa, a naročito javno iznesene primjedbe i preporuke (u bilo kom obliku) postupa po pojedinačnim predlozima za utvrdjivanje postojanja povrede kodeksa, podnosi izvještaje Skupštini opštine sa preporukama i ima druga ovlašćenja utvrdjena ovim Kodeksom.

3.Odbor se sastoji od pet članova od kojih su tri iz reda odbornika a dva iz reda afirmisanih gradjana u javnom životu.

4.Odbor bira predsjednika iz reda svojih članova i

5.Na rad odbora shodno se primjenjuju odredbe Poslovnika Skupštine opštine.

 Član 17.

 1.Svaki član javnosti je ovlašćen da podnese prijavu povrede kodeksa, a u prijavi će obavezno navesti za koje radnje smatra da su povreda kodeksa i kojim dokazima to potvrdjuje.

2.Odbor razmatra prijavu i ovlašćen je da provede postupak ispitivanja osnovanosti prijave, da provede potpuni dokazni postupak i nakon toga odluči da li postoji povreda neke od odredaba ovog Kodeksa.

3.Ako Odbor zaključi da nije bilo povrede neke od odredaba ovog Kodeksa, o tome će obavjestiti podnosioca prijave, a Skupštinu opštine će o takvim slučajevima obavještavati najmanje šestomjesečno.

4.Ako Odbor zaključi da je odredjeni izabrani predstavnik učinio povredu neke od odredaba ovog Kodeksa, Skupštini opštine će podnijeti detaljan izvještaj sa preporukom o izricanju odredjene korektivne mjere.

5.Skupština opštine odlučuje o korektivnim mjerama na osnovu preporuke Odbora, izuzev ako sama priloži dodatne dokaze o nepostojanju povrede Kodeksa ili povrede postupka utvrdjenog ovim Kodeksom.

6.KOREKTIVNE MJERE ZA POVREDU ETIČKOG KODEKSA

 Član 18.

 1.Korektivne mjere za povredu neke od odredbi Etičkog kodeksa su: -ukor

-javni ukor.

2.Korektivna mjera ukora se izvršava saopštavanjem predsjednika Skupštine opštine o izrečenoj korektivnoj mjeri i dostavom primjerka Odluke izabranom predstavniku prema kome je korektivna mjera izrečena.

3.Korektivna mjera javnog ukora se izvršava saopštavanjem izvještaja i odluke o izricanju korektivne mjere na sjednici Skupštine opštine i objavljivanjem u Službenom glasniku opštine Rudo.

7. OBJAVLJIVANJE

Član 19.

 Svojim aktivnostima izabrani predstavnici će obezbjediti promociju ovog Kodeksa u javnosti i medijima.

Član 20.

 Ovaj Kodeks stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku opštine Rudo.

 

Broj:01-023-87/06.
Datum:04.10.06.

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine Rudo
Miodrag Miković,s.r.

 

 

Na osnovu člana 30. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 101/04, 42/05 i 118/05) i člana 34.Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“broj:8/08-prečišćeni tekst, 9/08 i 2/09) i člana 12. Poslovnika Skupštine opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj:8/08-prečišćeni tekst), Skupština opštine Rudo na sjednici održanoj dana 29.01.2010.godine, d o n i j e l a j e

O D L U K U
O izmjenama i dopunama Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika opštine Rudo

Član 1.

 Član 17. tačka 4 Etičkog kodeksa izabranih zvaničnika opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 7/06), mjenja se i glasi:“Ako Odbor zaključi da je određeni izabrani predstavnik počinio povredu neke od odredaba ovog Kodeksa, podnijeće Skupštini opštine detaljan izvještaj, sa prijedlogom o izricanju određene korektivne mjere, osim u slučaju kad je zaključeno da je učinjena povreda Kodeksa za koju se izriče korektivna mjera-ukor.

Korektivnu mjeru-ukor donosi Odbor svojim zaključkom.“

Član 2.

 Redna tačka 6. naslova cjelina Kodeksa mjenja se i glasi:“ Korektivne-kaznene mjere za povredu Etičkog kodeksa“.

Član 3.

 Član 18. Kodeksa mjenja se i glasi“ Korektivne-kaznene mjere za povredu neke od odredbi Etičkog kodeksa u:

-ukor,

-javni ukor,

-novčana kazna.

Visina novčane kazne određuje se u visini 10%-50% mjesečnog odborničkog paušala u trajanju od jednog (1) do šest (6) mjeseci.“

 Član 4.

 Redna tačka 7. u nazivu cjelina Etičkog kodeksa mjenja se i glasi:“ Način izvršenja korektivnih-kaznenih mjera.

7.1.Korektivna mjera ukor se izvršava tako što zaključak o korektivnoj mjeri predsjednik Skupštine opštine saopštava izabranom zvaničniku i dostavlja mu zaključak Etičkog odbora.

7.2.Korektivna mjera javnog ukora se izvršava, javnim saopštavanjem prijedloga korektivne mjere na sjednici Skupštine opštine, donošenjem odluke o izricanju korektivne mjere na sjednici Skupštine opštine i objavljivanjem iste u „Službenom glasniku opštine Rudo“.

7.3.Korektivno-kaznena mjera novčana kazna izvršava se na isti način kao i korektivna mjera javni ukor, s tim što se na sjednici Skupštine opštine donosi i odluka o visini novčane kazne, a koja se obustavlja pri isplati mjesečnog odborničkog paušala odnosno plate izabranog zvaničnika.

7.4.Za uredno objavljivanje korektivno-kaznenih mjera odgovoran je sekretar Skupštine opštine.“

Član 5.

 Postojeća tačka 7.u nazivu cjelina Etičkog kodeksa postaje tačka „8.“

 Član 6.

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku opštine Rudo“.

Broj: 01-023-8/10.
Datum:29.01.10.god.

PREDSJEDNIK
Skupštine opštine Rudo
Milinković Dobrisav, dipl.ecc,s.r.