Socijalna zaštita

JU CENTAR ZA SOCIJALNI RAD RUDO

Adresa: Vožda Karađorđa Petrovića br.38

Telefon: 058/700-160 ; 058/700-161

Faks: 058/700-161

E-mail: csr138ru@teol.net

VD direktora Mitrović Ljupko

 

JU Centar za socijalni rad osnovan je u skladu sa Zakonom i ispunjava kadrovske i prostorne uslove sa standardima utvrđenim Pravilnikom o uslovima za osnivanje ustanova socijalne zaštite.

Djelatnost Centra je:

  • Socijalna zaštita;
  • Dječija Zaštita;
  • Porodično pravna zaštita, starateljstvo i usvajanje;
  • Krivično-pravna zaštita maloljetnika.

Organi upravljanja: Upravni odbor i Direktor.

U 2012.godini donesen je novi Zakon o socijalnoj zaštiti.

Ju Centar za socijalni rad je izvršio usklađivanj rješenja po svim pravima sa odredbama Zakona o socijalnoj zaštiti.

Povećani su iznosi novčane pomoći i dodatka za njegu i pomoć drugog lica.

Isplata po pravima je redovna i vrši se do dvadesetog  dana u mjesecu putem Bobar banke.

Osnovana je nova Komisija za utvrđivanje sposobnosti lica u postupku  ostvarivanja  prava iz socijalne zaštite.

Zadatak Komisije je da izvrši ocjenu sposobosti i funkcionalnog stanja kod već postojećih korisnika i kod lica koja podnose zahtjeve za ostvarivanje prava iz socijalne zaštite.

Za lica mlađa od 18 godina nadležna je Komisija za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju.

U toku su aktivnosti u vezi sa proširenjem djelatnosti JU Centra za socijalni rad  preuzimanjem dnevnog boravka djece sa smetnjama u razvoju.

Ju Centar za socijalni rad,Udruženje“Nada“ i Načelnik opštine Rudo potpisali su sporazum o partnerstvu.

U JU Centru za socijalni rad zaposleno je pet radnika i to četiri sa punim radnim vremenom i jedan sa pola radnog vremena a sporazumom o partnerstvu preuzimaju se još četiri radnika za obavljanje poslova dnevne brige o djeci sa smetnjama u razvoju.

JU Centar za socijalni rad redovno konkuriše na Konkursima za raspodjelu dijela sredstava od igara na sreću koje objavljuje Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite.

Svake godine u projektu „Socijalizacija i rekreacija djece“učestvuju i djeca iz Rudog iz kategorije korisnika prava na dječiji dodatka,kategorije djece sa smetnjama u razvoju i djece iz porodica sa četvoro i više djece.Ove godine Projektom je odobren boravak za ukupno 17 djece,dva roditelja i jednog vaspitača.