Načelnik opštine

DRAGOLJUB BOGDANOVIĆ 

170-Dragoljub-Bogdanovic,-Rudo_1600562711

Kontakt adresa:
Telefon: 058-711-164
Faks: 058-711-242
E-mail: rudo.nacelnik@teol.net

 

Biografija:

Dragoljub Bogdanović rođen je 7. novembra 1962. godine u Mokronozima, gdje i sada živi. Oženjen je i otac četvoro djece.
U Sarajevu je završio Srednju vojnu školu kao najbolji u generaciji.
Vojnu akademiju smjer RV i PVO završio je 1987. godine.
Do početka građanskog rata radio je u Srbiji.
Bio je aktivan učesnik rata. Početkom rata angažovan je u Hrvatskoj, a zatim na lični zahtjev u BiH sve do 1999. godine.
Nagrađen je Karađorđevom zvijezdom i Ordenom za hrabrost.
Sa početkom NATO agresije angažovan je u Srbiji sve do penzije.
Član je Saveza nezavisnik socijaldemokrata SNSD-a od 2006. godine.

 

Nadležnost:

Načelnik opštine zastupa i predstavlja opštinu, nosilac je izvršne vlasti u opštini.

Načelnik opštine je nadležan da:

 • predlaže Statut opštine,
 • predlaže odluke i druga opšta akta Skupštini,
 • izrađuje nacrt i podnosi Skupštini na usvajanje godišnji budžet, godišnji bilans stanja, ekonomski plan, razvojni plan, investiconi program, prostorni i urbanistički plan i ostale planske i regulatorne dokumente koji se odnose na korišćenje i upravljanje zemljištem, uključujući i korišćenje javnog zemljišta,
 • obavještava Skupštinu o svim pitanjima iz nadležnosti Opštine, njenih prava i obaveza,
 • sprovodi lokalnu politiku u skladu sa odlukama Skupštine, izvršava opštinski budžet i obezbjeđuje primjenu odluka i drugih akata Skupštine,
 • izvršava zakone i druge propise Republike čije je izvršenje povjereno Opštini,
 • donosi odluku o osnivanju opštinske administrativne službe,
 • donosi pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta opštinske administrativne službe,
 • donosi plan civilne zaštite Opštine i obezbjeđuje njegovu realizaciju,
 • realizuje saradnju Opštine sa drugim opštinama, gradovima, međunarodnim i drugim organizacijama, u skladu sa odlukama i zaključcima Skupštine opštine i njenih odgovarajućih radnih tijela,
 • daje saglasnost na statute i druga opšta akta preduzeća i ustanova čiji je osnivač Opština,
 • daje saglasnost na cijene komunalnih i drugih usluga iz nadležnosti Opštine, u skladu sa propisima,
 • podnosi izvještaj Skupštini o svom radu i radu opštinske administrativne službe,
 • pokreće inicijativu da se do odluke nadležnog suda obustavi od izvršenja propis Skupštine opštine, opšti ili pojedinačni akt, ako smatra da je suprotan Ustavu i zakonu,
 • zaključuje ugovore u ime Opštine, u skladu sa ovim Statutom i aktima Skupštine opštine,
 • rješava u drugom stepenu po žalbi na prvostepena rješenja opštinske administrativne službe, ukoliko za rješavanje nisu nadležni republički organi,
 • odgovoran je za zakonitost svih akata koje predlaže Skupštini opštine,
 • donosi odluke o raspolaganju novčanim sredstvima na način utvrđen ovim Statutom,
 • obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom Opštine.