Zamjenik načelnika

JOVICA VIDAKOVIĆ  

Jovic1

 

Kontakt adresa:
Telefon: 058-711-164
Faks:  058-711-242
– kancelarija br.:  13
E-mail:  zamjenikna@opstinarudo.com

 

Biografija:

Jovica Vidaković

Rođen 21.05.1988. godine u Priboju.
Osnovnu školu završio u Štrpcima a srednju Šumarsku školu u Kraljevu.
Završio Fakultet za menadžment u Beogradu i stekao zvanje diplomirani ekonomista.
Prije imenovanja na poziciju zamjenika načelnika opštine Rudo obavljao poslove internog kontrolora i šefa uprave u JP„ Šume Republike Srpske“ a. d. Sokolac, Šumsko gazdinstvo „Panos“ Višegrad.

 

Nadležnost:

Zamjenik Načelnika opštine izvršava dužnosti koje mu povjeri Načelnik opštine, zamjenjuje Načelnika i djeluje u njegovo ime kada je Načelnik opštine odsutan ili spriječen u vršenju svojih dužnosti, kao i druge poslove u skladu sa zakonom  Statutom opštine.

U slučaju prestanka funkcije Načelnika opštine, zamjenik Načelnika ima sva ovlašćenja koja pripadaju Načelniku opštine u skladu sa zakonom Statutom, a do izbora novog Načelnika opštine.