Normativni i pravni akti

365 kB Odluka o bezbjednosti saobraćaja na području opštine Rudo 430 kB Odluka o visini naknade za zauzimanje javnih površina na području opštine Rudo 346 kB Odluka o visini naknade za tehnički pregled objeketa 167 kB Odluka o vodovodima 468 kB Odluka o grobljima i pogrebnoj djelatnosti 142 kB Odluka o davanju u zakup poslovnog prostora 338 kB Odluka o dodjeli pomoći roditeljima za novorođenu djecu 250 kB Odluka o dodjeli studentskih stipendija sa izmjenama 418 kB Odluka o držanju i zaštiti domaćih životinja 349 kB Odluka o komunalnoj naknadi 432 kB Odluka o komunalnom redu na području opštine Rudo 274 kB Odluka o kriterijumima, visini i načinu obračuna naknade za izradu lokacijskih uslova 92 kB Odluka o nazivu ulica, ustanova i trga u Rudom 195 kB Odluka o naknadi štete 463 kB Odluka o obrazovanju mjesnih zajednica sa izmjenama 89 kB Odluka o određivanju radnog vremena trgovinskim i zanatsko preduzetničkim radnjama 248 kB Odluka o opštinskim administrativnim taksama 214 kB Odluka o podsticajima za razvoj poljoprivrede u 2023. godini 98 kB Odluka o postupku, uslovima i načinu određivanja visine zakupa privremeno dodjeljenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini 125 kB Odluka o reprogramu kredita za podsticaj ekonomskog razvoja 348 kB Odluka o subvencijama troškova za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata 112 kB Odluka o tehničkim parametrima za izgradnju objekata za koje nije potrebno pribavljanje građevinske dozvole 88 kB Odluka o usvajanju prostornog plana opštine Rudo 74 kB Odluka o usvajanju Strategije komunikacije 562 kB Odlukao prihvatanju Sporazuma između Skupštine opštine, Načelnika opštine i nevladinih/ neprofitnih organizacija opštine Rudo 274 kB Plan implementacije Strategije integrisanog razvoja Opstine Rudo 2020-2022 516 kB Protokol o postupanju i saradnji nadležnih subjekata na zaštiti žrtava nasilja u porodici i rodno baziranog nasilja 1 MB Protokol opštine Rudo o postupanju u slučajevima nasilja nad ženama i u porodici 2 MB Strategija razvoja opštine Rudo 2018 - 2027
Next »Page 1 of « Prev