Sekretar Skupštine

Zoran Đurović

Sekretar skupštine - Zoran Djurović

 

Telefon:058-711-178

Faks: 058-711-242

e-mail: strsluzba@teol.net
– kancelarija br.: 12

 

Nadležnost:

Sekretar Skupštine opštine rukovodi Stručnom službom Skupštine, u saradnji sa predsjednikom Skupštine i Načelnikom opštine priprema predloge materijala za dnevni red sjednica Skupštine, obezbjeđuje uslove za rad Skupštine opštine, pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine i obavlja druge poslove utvrđene ovim Statutom i Poslovnikom Skupštine opštine.

Sekretar Skupštine je dužan:

  • da se stara o ostvarivanju prava i dužnosti odbornika i obezbjeđivanju uslova za rad klubova odbornika,
  • da prima inicijative i prijedloge upućene Skupštini i daje ih na dalju obradu nadležnim organima i službama,
  • da obezbjedi pravno-tehničku obradu akata usvojenih na sjednici Skupštine,
  • da blagovremeno objavljuje propise i druge akte koje je donijela Skupština i dostavlja zaključke i odbornička pitanja nadležnim organima i službama,
  • da vrši i druge poslove utvrđene Statutom, ovim Poslovnikom i odlukom o organizaciji i djelokrugu stručne službe kojom neposredno rukovodi.