Oglas o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

 

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

-N a č e l n i k-

Broj: 02-477-97/13

Datum: 10.10.2013.godine

 

Na osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:124/08, 3/09, 58/09 i 95/11), člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj:20/12) i Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 13/13 ), Načelnik opštine Rudo,

o b j a v lj u j e

 

O G L A S

o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

  

I-  Opština Rudo prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacijom

sledeće nekretnine, upisane u posjedovni list br.182 KO Mioče:

1.Parcelu označenu  sa k.č. 124/112 zv. „Pijesak“ neplodno u površini od 334 m2,

2.Parcelu označenu  sa k.č. 124/189 zv. „Pijesak“ neplodno u površini od 124 m2 i

3.Parcelu označenu  sa k.č. 124/190 zv. „Pijesak“ neplodno u površini od 150 m2.

 

II-  Prodaja nekretnina izvršiće se putem usmenog javnog nadmetanja –

licitacijom, koja će se održati dana 31.10.2013.godine sa početkom u 11 časova u kancelariji broj: 15 u zgradi Opštine Rudo.

 

III-  Početna prodajna cijena nepokretnosti je 5,50 KM/m2, što iznosi:

  1. Za parcelu iz tačke  I-1.       – 1.837,00 KM
  2. Za parcelu iz tačke  I-2.       –    682,00 KM
  3. Za  parcelu iz tačke I-3.       –    825,00 KM.

 

IV-  Za učešće u postupku učesnici su dužni uplatiti kauciju u iznosu od

1.000,00 KM, po svakoj parceli za koju podnose prijavu. Uplatu izvršiti na blagajni Opštine Rudo.

 

V-  Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koja po zakonu mogu steći

pravo svojine na nekretninama, a koja u ostavljenom roku podnesu prijavu i uplate kauciju. Fizička  lica koja učestvuju u javnom nadmetanju (licitaciji) potrebno je da Komisiji na uvid  dostave jedan od identifikacionih dokumenata  (lična karta, pasoš), kao i punomoć lica koje ih ovlašćuje. Pravna lica koja učestvuju u javnom nadmetanju potrebno je da Komisiji na uvid  dostave dokaz o upisu u sudski registar pravnog lica, kao i ovlaštenje lica koje ih predstavlja.

 

VI- Kupoprodajnu cijenu  za kupljenu nepokretnost (uz umanjenje u iznosu

uplaćene kaucije), kupac je dužan uplatiti u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora, a u daljem roku od 8 dana  kupac će se uvesti u posjed kupljene nepokretnosti.Ukoliko kupoprodajna cijena nepokretnosti bude niža od uplaćene kaucije, razlika se vraća kupcu.

Ako najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povraćaj položene kaucije.

 

VII- Razgledanje nepokretnosti, koja je predmet licitacije, može se izvršiti

dana  16.10. i 23.10.2013.godine u vremenu od 11 do 13 časova uz prisustvo predstavnika opštine. Uvid u dokumentaciju o nepokretnosti, može se izvršiti svakim radnim danom, do dana održavanja licitacije, u vremenu od 7 do 15 časova u kancelariji broj: 3. u zgradi opštine Rudo.

 

VIII- Prijave za učešće u javnom nadmetanju –licitaciji mogu se podnijeti  u

roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske“,  na posebnom obrascu koji se nalazi u Centru za pružanje usluga građanima- šalter sala opštine Rudo. Prijava se podnosi za svaku parcelu pojedinačno, u odvojenim kovertama. Uz prijavu se podnosi dokaz o uplaćenoj kauciji.

Prijave dostaviti na adresu: Opština Rudo, Komisija za prodaju i davanje u zakup neizrađenog građevinskog zemljišta, sa naznakom: „Ne otvaraj“.

Oglas je objavljen u dnevnom listu „Glas Srpske“, na oglasnoj tabli i veb stranici Opštine Rudo i na TV Rudo.

 

                                                    NAČELNIK OPŠTINE,

                                                         Rato Rajak, dipl.inž.arhitekture