Lista najpovoljnijih ponuda

Republika Srpska

OPŠTINA RUDO

– Komisija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

u svojini Republike Srpske –

Broj: 02 – 020 – 6/ 14

Datum: 06. 03. 2014. godine

Na osnovu člana 18. stav 1 tačka g) Pravilnika o postupku davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 47/ 12), u postupku po Javnom oglasu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini RS na području opštine Rudo putem pribavljanja pisanih ponuda broj: 03 – 330 – 5/ 14 od 12. 02. 2014. godine, Komisija za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske, u t v r đ u j e

L I S T U

 sa najpovoljnijim ponudama za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini RS na području opštine Rudo, putem pribavljanja pisanih ponuda

I

Najpovoljnija ponuda za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u svojini Republike Srpske na području opštine Rudo, za sve parcele koje su predmet oglasa, je ponuda Poljoprivredne zadruge „Ekološki Limski biser“ Rudo.

II

Ponuđači imaju pravo prigovora na postupak davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta. Prigovor se podnosi Načelniku opštine Rudo.

 

DOSTAVLJENO:                                                             KOMISIJA,

1. Načelniku opštine Rudo,                        1. Jovanović Dragana, predsjednik

2. Ponuđačima,                                           2. Pušonjić Slađana, član

3. Oglasna tabla opštine,                          3. Perišić Tatjana, član

4. Internet stranica opštine i

5. A/ A