Javni poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Rudo za 2015. godinu

REPUBLIKA SRPKA

OPŠTINA RUDO

NAČELNIK

Broj: 02 – 020 – 72 – 1/ 14

Datum: 24. 12. 2014. god.

 

Na osnovu člana 49. Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 5/ 13 – prečišćeni tekst i 3/ 14) Načelnik opštine upućuje,

 

JAVNI POZIV

za finansiranje projekata sredstvima budžeta opštine Rudo za 2015. godinu

 

1. Pravo prijave na Javni poziv, radi ostvarenja programskih ciljeva u okviru registrovane djelatnosti, imaju:

 • udruženja građana i
 • fondacije.

2. Uslovi za korišćenje sredstava iz budžeta opštine Rudo su:

a) Da je projekat namijenjen građanima opštine Rudo i da se realizuje na području opštine.

b) Da se projekat odnosi na sledeće oblasti:

 • ekologija,
 • civilno društvo i
 • kultura.

3. Projekat treba da sadrži:

 • naziv projekta,
 • naziv organizacije (adresa, telefon, faks i e-mail),
 •  opis konkretnog problema koji se riješava realizacijom projekta i oblast na koju se odnosi,
 • ciljevi projekta (na koji način realizacija projekta doprinosi rješavanju problema,
 • detaljan opis projekta u kome su navedene sve projektne aktivnosti i vremenski okvir za realizaciju istih,
 • detaljan budžet projekta sa navedenim iznosom finansijskih sredstava za ljudske resurse, nabavku opreme, administrativne troškove i dr.,
 • način praćenja realizacije projekta (mjerenje i vrednovanje realizovanih projektnih aktivnosti koje će doprinijeti zadovoljenju potreba građana),
 • ovlašteno lice za realizaciju projekta (ime i prezime, kontakt telefon i adresa) i
 • broj žiro-računa organizacije.

4. Kriteriji za ocjenjivanje:

 • da je projekat dostavljen na vrijeme i da sadrži svu dokumentaciju iz Javnog poziva,
 • da projekat sadrži sve tražene elemente i da je ispoštovana procedura za pisanje projekta,
 • da se realizacija projekta odnosi na veći broj korisnika usluga i
 • da poštuje kodeks ponašanja za nevladin sektor u BiH.

Prijave se podnose na adresu: Opština Rudo ul. Đenerala Dragoljuba Draže Mihajlovića broj 41 sa naznakon „Za komisiju za ocjenu projekata“, do 16. 01. 2015. godine, do 12 časova.

 

NAČELNIK

Rato Rajak, dipl. inž. arhitekture