Poziv za banjsko liječenje

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite raspisalo je Javni poziv za podnošenje zahtjeva radi upućivanja 568 ratnih vojnih invalida i članova porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske u banjsko-klimatske zdravstvene ustanove.

Na javni poziv imaju pravo da se prijave ratni vojni invalidi od prve do šeste kategorije invaliditeta i porodice poginulih boraca, a kojima je banjska rehabilitacija  neophodna za nastavak liječenja i oporavka.

Prema projektu banjske rehabilitacije za 2016. godinu se određuju 2 korisnika za korištenje banjske rehabilitacije sa područja opštine Rudo.

Prijave, odnosno pismeni zahtjevi se podnose na predviđenom obrascu ,organu uprave nadležnom za boračko-invalidsku  zaštitu opštine. Nepotpune i neblagovremene zahtjeve nadležni organ neće razmatrati i kao takve će odbaciti.

Uz zahtjev je potrebno priložiti sledeće dokaze:

  • Rješenje nadležnog organa o statusu i pripadajućim pravima RVI ili  člana porodice poginulog borca, uz  uslov da je aktivni korisnik,
  • Rješenje nadležnog organa o kategorizaciji borca,
  • Izjava o zajedničkom domaćinstvu, samo za PPB – ovjerena od nadležnog organa opštine/grada,
  • Nalaz i preporuka nadležne zdravstvene ustanove o neophodnosti banjske rehabilitacije.

Pravo na banjsku rehabilitaciju u 2016. godini nemaju lica koja su to pravo koristili po Projektu banjske rehabilitacije u prethodnim godinama, osim u slučaju ako nema prijavljenih drugih korisnika.

Rok za dostavljanje pismenog zahtjeva je 15. dana od dana objavljivanja u dnevnim  novinama „GLAS SRPSKE“,  ili od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine/grada.Rok za podnošenje prijava ističe 23.aprila 2016.godine.

Realizacija Projekta banjske-rehabilitacije trajaće u periodu od 01. aprila do 30. septembra 2015. godine i odvijaće se u smjenama svakih 10. dana po utvrđenim spiskovima korisnika.

Pojedinačan boravak korisnika u banjsko-klimatskim ustanovama trajaće 10. dana.

Troškovi odlaska i povratka izabranih korisnika,padaju na teret lokalne zajednice.

Za sve dodatne informacije obratiti se Centru za pružanje usluga Opštine Rudo ili kod referenta za boračko-invalidsku zaštitu  Opštine Rudo  lično u kancelariju br.5  ili putem telefona  br.058/711-360.

Prijava na konkurs