Ponovni javni konkurs

Na osnovu člana 39. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 97/16, 36/19 i 61/21),  člana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim  imenovanjima („Službeni glasnik Republike Srpske“ broj: 41/03), člana 36. Statuta opštine Rudo („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 4/17, 8/17 i 8/21) i Odluke o raspisivanju Ponovnog javnog konkursa („Službeni glasnik opštine Rudo“ broj: 5/23), Skupština opštine Rudo, r a s p i s u j e

PONOVNI JAVNI   KONKURS

za izbor i imenovanje  članova upravnih odbora u javnim ustanovama čiji je osnivač Skupština opštine Rudo

Skupština opština Rudo raspisuje Ponovni javni konkurs za izbor i imenovanje:

  1. tri člana Upravnog odbora JU CKPD „Prosvjeta“ Rudo,
  2. tri člana Upravnog odbora JU Centar za socijalni rad Rudo,
  3. tri člana Upravnog odbora Javne ustanove za turizam i sport Rudo i
  4. jednog člana Upravnog odbora JZU DZ „Dr Stojana i Ljubica“ Rudo.

Ponovni javni konkurs će, pored sajta opštine Rudo, biti objavljen u „Službenom glasniku Republike Srpske“,  dnevnom listu „Glas Srpske“ i Televiziji Rudo.

Rok za podnošenje prijava je 20 dana od dana poslednjeg objavljivanja, ukoliko konkurs ne bude objavljen istovremeno u svim glasilima.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prijave se mogu dostaviti lično, u zatvorenoj koverti, ili putem pošte na adresu: Opština Rudo, Ul.Đenerala D.D.Mihailovića 41, 73260 Rudo, sa naznakom: Komisija za izbor i imenovanje organa upravljanja u preduzećima i ustanovama čiji je osnivač SO Rudo.

Tekst  Ponovnog javnog konkursa sa opštim i posebnim uslovima, informacijama o sukobu interesa i potrebnoj dokumentaciji možete preuzeti ovde.