Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini

Opština Rudo uz podršku Karitasa Švicarske raspisuje Javni poziv za dodjelu novčanih sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini.

Pravo na ostvarivanje ekonomske podrške u 2023. godini mogu ostvariti:

Ranjive grupe stanovništva na tržištu rada, sa područja opštine Rudo, fizička i pravna lica sa sjedištem na prostoru opštine Rudo.

Cilj podrške:

 • Pružanja podrške socijalno ugroženim, ranjivim grupama stanovništva da pokrenu ili poboljšaju ekonomske aktivnosti (preduzetničke, poljoprivredne, zanatske i dr.);
 • Pružanja pomoći ugroženim kategorijama stanovništva prilikom pokretanja vlastitog biznisa (povećati broj preduzetničkih radnji i preduzeća);
 • Pružanja pomoći postojećim preduzetnicima koji žele proširiti obim poslovanja i zaposliti socijalno ugrožene ranjive kategorije sa tržišta rada i tim povećati broj zaposlenih i poboljšati socioekonomsku situaciju ovih kategorija.

Podrška uključuje:

 1. Podršku pri izradi biznis plana,
 2. Podrška za povećanje ekonomske aktivnosti,
 3. Podrška pri unaprijeđenju i registraciji biznisa – najbolje biznis ideje/biznis planovi za pokretanje/unaprijeđenje biznisa će dobiti finansijsku i savjetodavnu podršku za rad;
 4. Podrška postojećim biznisima koji žele zaposliti ekonomski ugrožene kategorije na tržištu rada – podrška za unapređenje njihovog biznisa;
 5. Podrška pri vođenju biznisa – podržani biznisi će nakon obuke dobiti mentorsku podršku iz specifičnih oblasti potrebnih za održavanje uspješnog biznisa kreiranje dodatne vrijednosti (marketing, upravljanje ljudskim resursima, nabavke, formiranje cijena i sl.).

Ukupna sredstva za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada za 2023. godinu iznose 56.250,00 KM. Sredstva za ovu namjenu obezbijediće se iz budžeta opštine Rudo u iznosu od 30.000 KM, od Karitasa Švicarske 26.250 KM i od učešća korisnika.

Korisnici ovih sredstava su ranjive grupe stanovništva na tržištu rada, sa područja opštine Rudo, fizička i pravna lica sa sjedištem na prostoru opštine Rudo.

Pravo na učešće u programu podrške imaju punoljetne osobe koje:

–           Žele unaprijediti svoju ekonomsku aktivnost,

–           Žele registrovati biznis ili domaćinstvo/gazdinstvo,

–           Fizička i pravna lica koja žele unaprijediti poslovanje te doprinijeti razvoju regije i novim zapošljavanjima.

U ranjive grupe stanovništva na tržištu rada spadaju:

 • Nezaposlene žene, bez obzira na dob,
 • Mlade nezaposlene osobe do 35 godina,
 • Nezaposlene osobe sa invaliditetom,
 • Domaćinstva sa jednim roditeljem (nepotpune porodice sa maloljetnom djecom),
 • Domaćinstva sa više od 1 nezaposlenog člana,
 • Pripadnici nacionalnih manjina,
 • Povratnička populacija,
 • Osobe sa Zavoda sa zapošljavanje kojima je preostalo od 3-5 godina za sticanje prava na penziju;
 • Teže zapošljive osobe (starosti između 50 i 65 godina).

Poželjno je da kandidati imaju:

 • Visok nivo motivacije za pokretanje samostalnog biznisa,
 • Određeni obim vlastitih sredstava za poslovanje,
 • Obrazovanje za iste ili slične poslove,
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima,
 • Sposobnost analitičkog razmišljanja i definisanja jasne poslovne ideje.

Pravo na ekonomsku podršku ne može se ostvariti u sledećim slučajevima:

 • Ako je prijavu podnijela osoba koja nema prebivalište na području Opštine Rudo
 • Ako prijavni obrazac nije dostavljen na vrijeme
 • Ako prijavni obrazac nije adekvatno popunjen (nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje)

U cilju izbjegavanja nelojalne konkurencije, prijedlozi za pokretanje slijedećih vrsta biznisa će biti automatski eliminisani:

a) prijave koje nisu u skladu sa zakonom,

b) podrazumijevaju aktivnosti u sivoj/crnoj zoni,

v) u kojima je nejasno gdje i kako se nabavljaju sirovine,

g) već su podržane od Karitasa ili drugih donatora,

d) odnose se na ugostiteljski sektor, te aktivnosti: opremanje apartmana ili kuća za turiste,

đ) korisnici već koristili grantove i nisu ispoštovali ugovorne obaveze,

e) dužnici prema Opštini po drugim projektima ili po kreditu,

f) privredni subjekti koji ne izmiruju obaveze po osnovu poreza i doprinosa

ž) te koji zahtijevaju režijske troškove (renta/režije/plate) će automatski biti isključeni.

VRSTE, VISINA I NAČIN DODJELE PODRŠKE

Sredstva će se dodijeliti korisnicima u skladu sa kriterijumima Odluke, Pravilnika i metodologije Karitasa Švajcarske.

Ukupan raspoloživi fond za dodjelu grant sredstava u iznosu od 56.250,00 KM dijeli se na tri kategorije:

 • Fond za podršku registrovanim biznisima u maksimalnom pojedinačnom iznosu do 8.000 KM;
 • Fond za podršku novim preduzetnicima u maksimalanm pojedinačnom iznosu po biznisu do 4.000 KM;
 • Fond za podršku poljoprivrednicima u maksimalnom pojedinačnom iznosu  do 3.000 KM.

Opština Rudo zadržava pravo da u slučaju nepostojanja adekvatnih prijava u okviru jedne grupe, sredstva prerasporedi na drugu grupu, ili da ta sredstva ne rasporedi uopšte.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE I INFORMACIJE U VEZI SA POZIVOM

Dokumentacija za prijavu na „Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini“, može se preuzeti od 28.08.2023. godine, na zvaničnoj veb stranici opštine Rudo: www.opstinarudo.com, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresovane organizacije na: projekti@opstinarudo.com,  ili lično preuzimanjem u kancelariji broj: 11, ĐDD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo.

Pitanja u vezi s javnim pozivom mogu se postaviti do 20.09.2023. slanjem upita na projekti@opstinarudo.com, sa naznakom „Za Javni poziv“. Odgovori na upite biće dostavljeni u pisanoj formi u roku od 3 radna dana od prijema upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti javno objavljeni na opštinskoj internet stranici.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom sa potencijalnim aplikantima, „otvoreni dan“ će se održati u maloj sali Doma kulture  31.08. 2023. godine sa početkom u 11.00 časova i 13.09.2023. sa početkom u 11.00 časova.  Potencijalni aplikanti će tokom eventualnog sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijumima i sl.

NAČIN PRIJAVLJIVANJA, MJESTO, ROK ZA DOSTAVLJANJE PRIJAVE NA JAVNI POZIV I ODABIR KANDIDATA

Elektronski ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom koja je navedena u javnom pozivu) mora se dostaviti u jednom (1) primjerku u štampanoj formi, u zatvorenoj koverti, preporučenom poštom ili lično, tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 08:00 do 15:00 časova, na sledeću adresu:

Opština Rudo, 

ĐDD Mihailovića br. 41, 73260 Rudo,

sa naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini“

 • NE OTVARAJ –

Vanjska strana koverte mora da sadrži naziv poziva za predaju prijave, puno ime i adresu podnosioca prijave sa nazivom biznis ideje.

Rok za podnošenje Zahtjeva na Javni poziv za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini je 30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva na Oglasnoj tabli opštine Rudo, veb stranici opštine Rudo i TV Rudo.

Ukoliko Javni poziv ne bude objavljen isti dan u svim sredstvima informisanja, rok se računa od dana poslednjeg objavljivanja u navedenim sredstvima informisanja.

Po okončanju Javnog poziva, Komisija će u roku od 15 dana donijeti Prijedlog Liste korisnika Javnog poziva i istu dostaviti Načelniku opštine na dalje postupanje.

Kvalifikovani kandidati sa preliminarne rang-liste biće pozvani da prisustvuju obaveznoj obuci i da u drugom krugu izbora kandidta podnesu biznis plan.

Konačna rang-lista biće formirana u drugom krugu, nakon bodovanja biznis planova.

Sa najuspješnijim kandidatima će biti potpisani ugovori i finansirani biznisi.

 

Tekst javnog poziva

Aplikacija za domaćinstva

Aplikacija za biznise