Konačna rang-lista

Bosna i Hercegovina
Republika Srpska
Opština Rudo
-NAČELNIK-
Broj:  02-400-26/23
Datum: 29.11. 2023. godine

Konačna rang-lista
po javnom pozivu za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini

Nakon sprovedenog javnog poziva za dostavljanje aplikacija/prijava po javnom pozivu za dodjelu sredstava za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023. godini komisija za ocjenu pristiglih prijava, izvršila je ocjenu i rangiranje po osnovu informacija dostavljenih u aplikacijama.

Nakon ocjenjenih prijava sačinjena je preliminarna rang-lista. Za dalje učešće u procesu kvalifikovana su 22 domaćinstava i 2 biznisa.

Svi kvalifikovani aplikanti prisustvovali su treningu za izradu biznis plana koji je održan 06.11.2023. godine.

Nakon obuke 22 kandidata su popunila biznis planove i sa istim aplicirala.

Komisija imenovana od strane načelnika izvršila je ocjenu biznis planova i predložila Konačnu rang listu .

Za finansiranje predloženi su kandidati zaključno sa rednim brojem 21 u punom traženom iznosu i 22 kandidat u djelimičnom iznosu do preostalih sredstava iz fonda. Kandidati kojima su odobreni biznis planovi biće obavještani o datumu potpisivanja ugovora i daljim koracima.

 

______________________________

Dragoljub Bogdanović
Načelnik opštine Rudo

Objavljeno:

Oglasna tabla Rudo

Web stranica Rudo